Archiwum miesiąca: czerwiec 2020

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 pracownika szkoły

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 PRACOWNIKA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. S. SZWAI W BYSTRZYCY

Cel wdrażanych procedur: 

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników  Publicznej Szkoły Podstawowej im. S. Szwai w Bystrzycy. Minimalizowanie ryzyka zakażenia dzieci oraz innych osób z zewnątrz.
 2. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie placówki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia.
 3. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu  epidemicznego. 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom przedszkola 

 1. Ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i  określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w zakładach pracy minimum 1,5 m).
 2. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów – zachowanie dystansu społecznego min. 2 m. Wyposażenie obsługi w środki ochrony indywidualnej w tym, maski, przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby.
 1. Zalecenia dla pracowników: 
 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
 • Zachować bezpieczną odległość od współpracowników (rekomendowane są 2 metry). 
 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy dokonać dezynfekcji wszystkich pomieszczeń przedszkola. 
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 
 1. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych  pomieszczeń.
 2. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych.
 3. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych.
 4. Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z dziećmi.
 5. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników. 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie 

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do przedszkola informacji dla Rodziców o obowiązujących procedurach.
 1. Umieszczenie pojemników z płynem dezynfekującym na drzwiach wejściowych do placówki szkolnej.
 1. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.
 1. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów , należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem (minimum 2 metry).
 1. Bezwzględny zakaz przebywania w obiekcie osób postronnych.
 2. Bieżące dezynfekowanie co najmniej 2 razy dziennie, toalet, klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 1. Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.
 2. Personel sprzątający powinien być wyposażony  w jednorazowe maseczki, rękawiczki a w razie potrzeby jednorazowy fartuch z długim rękawem.
 3.  W związku z zagrożeniem wirusem COVID -19 przedszkole ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie dzieci oraz personelu .
 1. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 1. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 13. Poinformowanie wszystkich pracowników o procedurach bezpieczeństwa  zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w danym obiekcie. 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi 

 1. Obowiązek zapoznania personelu odnośnie wprowadzonego protokołu  związanego z wirusem COVID-19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
 2.  Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 
 1. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na  stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 2. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu A, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy ustalić listę pracowników, którzy mieli kontakt z chorą osobą i odizolować ich w pomieszczeniu B.
 1. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 2. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego  inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

 

 

Nasze wspaniałe absolwentki jeszcze raz dziękujemy za wszystkie spędzone razem lata, cieszymy się że mieliśmy zaszczyt Was uczyć.

Zapraszamy do naszej szkoły na wirtualny spacer. Oto niektóre miejsca, gdzie się uczymy, odpoczywamy i integrujemy.

II część prezentacji fotograficznej. My czujemy się tu najlepiej na świecie. Wpadnijcie do nas na chwilę, by może pozostać na dłużej…

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

COVID-19 U DZIECKA/UCZNIA

obowiązująca w Publicznej Szkole Podstawowej im. S. Szwai w Bystrzycy

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników przedszkola/szkoły                               w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka/ucznia

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, pracownicy przedszkola/szkoły

Dyrektor

 1. Dyrektor odpowiada za opracowanie zasad postępowania w przedszkolu/szkole w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka/ucznia przebywającego w przedszkolu/szkole.
 2. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki. Pomieszczenie powinno znajdować się w odległości min. 2 m od innych osób, może być też oddzielone parawanem.
 3. Pomieszczenie powinno być co najmniej dwa razy dziennie sprzątane (myte) i dezynfekowane.
 4. W pomieszczeniu nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywanu).
 5. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci/uczniów i pracowników informuje najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o pojawieniu się w przedszkolu/szkole dziecka/ucznia z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi.
 6. Jeśli niniejsza procedura jest niezgodna z instrukcjami wskazanymi przez stację sanitarno-epidemiologiczną, postępuje się zgodnie z instrukcjami stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 7. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji.
 8. Notatka zawiera następujące informacje:
 9. datę, b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej, c)godzinę powiadomienia rodziców, d)opis przebiegu działań.
 10. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji przedszkola/szkoły.
 11. Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący.

Nauczyciele i pracownicy przedszkola/szkoły opiekujący się dzieckiem

 1. Jeśli pracownik przedszkola/szkoły zauważy u dziecka/ucznia niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 (np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje dziecko/ucznia w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu.
 2. Dziecko do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola/szkoły. Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem).
 3. Inni pracownicy, którzy kontaktują się z dzieckiem/uczniem, przejawiającym niepokojące objawy sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. Wskazane jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum.
 4. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w grupie / uczniami w klasie, w której przebywało dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałe dzieci / pozostałych uczniów i zadbać, by:
 • umyły/umyli ręce zgodnie z instrukcją,
 • jeśli to możliwe, przeszły/przeszli do innego zdezynfekowanego pomieszczenia przedszkola/szkoły lub na wyszły/wyszli na zewnątrz budynku przedszkola/szkoły.
 1. Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa/klasa, dokonują czynności myjących i dezynfekujących w sali.
 2. Po umieszczeniu dziecka/ucznia w izolatce, nauczyciel grupy, korzystając z zasad szybkiej komunikacji z rodzicami, niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka z przedszkola/szkoły.
 3. Odbiór dziecka/ucznia następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru dziecka/ucznia obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa.Przekazanie dziecka/ucznia rodzicom (prawnym opiekunom)
  1. By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zadzwonienia domofonem do przedszkola/szkoły i poinformowania o gotowości odbioru dziecka z przedszkola/szkoły. Pracownikowi odbierającemu domofon, rodzic podaje imię i nazwisko dziecka, po które przyszedł.
  2. Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem dziecka/ucznia rodzic (prawny opiekun) dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku przedszkola/szkoły.
  3. Dziecko zostaje przekazane rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przez pracownika przedszkola/szkoły, który się nim opiekował w izolatce.
  4. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko/ucznia z izolatki do ustalonego miejsca odbioru dziecka/ucznia (np. przedsionka przedszkola/szkoły, śluzy) i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując odległość 2 m od rodzica (prawnego opiekuna), opiekun dziecka/ucznia najpierw identyfikuje rodzica, a następnie wydaje dziecko/ucznia.
  5. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić rodzica (prawnego opiekuna) o okazanie dowodu tożsamości.
  6. W razie potrzeby rodzic (prawny opiekun) wejść do przedsionka/śluzy.
  7. Osoba opiekująca się dzieckiem/uczniem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje dziecko/ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka/ucznia. Może przekazać rodzicowi (prawnemu opiekunowi) również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzic (prawny opiekun) opuszcza przedszkole/szkołę i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.
  8. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko/ucznia nie posiada indywidualnych środków ochrony, nie zostaje wpuszczony do budynku przedszkola/szkoły. W tej sytuacji należy poprosić rodzica (prawnego opiekuna), by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi budynku i wypuścić dziecko/ucznia do rodzica. Pracownik obserwuje dziecko/ucznia do chwili, gdy rodzic (prawny opiekun) je przejmie.
  9. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko/ucznia nie posiada indywidualnych środków ochrony, stanowi to wykroczenie. Dyrektor przedszkola/szkoły ma prawo zgłosić je do organów ścigania.
  10. Pracownik opiekujący się dzieckiem/uczniem w izolatce, który oddał dziecko/ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice.
  11. Izolatka, w której przebywało dziecko / przebywał uczeń, jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich detergentów i dezynfekowana środkiem typu wirusobójczy zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal, przez wyznaczonych pracowników przedszkola/szkoły.

  Sposób prezentacji procedury

  1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola/szkoły.
  2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu/szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
  3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu/szkole.
  4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury.

  Tryb dokonania zmian w procedurze

  Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola/szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

   

  Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.07.2020r

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w PSP w Bystrzycy odbędzie się 26 czerwca o godz. 9.00. na boisku szkolnym (dla wszystkich wychowanków i uczniów).
W razie deszczu – w sali gimnastycznej z podziałem na grupy:
o godz. 9.00 -dla przedszkolaków i uczniów kl.1-3.
o godz. 9.30 – dla uczniów kl.4-8.
Prosimy o zabranie o zabranie ze sobą maseczek i używanie ich podczas odbioru świadectw bądź poruszania się wewnątrz budynku szkoły oraz dezynfekcję rąk.
Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi prosimy o zachowanie dystansu społecznego oraz szczególnej ostrożności.

Czytelnictwo uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Wyniki czytelnictwa uczniów w bieżącym roku szkolnym:

Klasa II

Bartek Drelich – 5

Karol Kliza – 6

Miłosz Pietraszek -4

Zuzanna Pikuła – 33

Szymon Toporowski – 7

klasa III

Mateusz Śnios – 16

Emilia Zatorska  – 19

Klasa V

Maja Drelich – 6

Kacper Kliza – 8

Patryk Kołtun – 5

Jakub Zarzeczny – 6

Klasa VI

Zuzanna Cur – 4

Marcin Czerniak – 1

Kacper Kliza – 2

Martyna Goch – 10

Jakub Gumiński – 1

Bartosz Kołtun – 3

Aleksandra Piekarz – 5

Karolina Piekarz – 7

Agnieszka Wtykło – 6

Klasa VIII

Natalia Kliza – 4

Kamila Kozak – 8

Antonina Majewska  -8

Wiktoria Majewska  – 10

Julianna Piekarz – 6

Oliwia Spryszak – 7

           Tytuł CZYTELNIKA ROKU uzyskała Zuzanna Pikuła, uczennica klasy II. Serdecznie gratulujemy takiej pasji czytania!