Statut PSP w Bystrzycy

 

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY

PODSTAWOWEJ

 im. Bystrzyckich Żołnierzy Niepodległości

 

w BYSTRZYCY

 

(tekst jednolity)
 
 
Bystrzyca, 14.09.2023 r.
 
 
PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);
 • Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502, z 2022 r. poz. 566 i 644 oraz z 2023 r. poz. 1370)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz.639)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r poz. 1603);
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373 oraz z 2022 r. poz. 1780) 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 poz. 1627);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. 1578);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. 2022 poz. 1636)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 §1.
Nazwa i typ Szkoły.
 1. Szkoła nosi nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bystrzyckich Żołnierzy Niepodległości
w Bystrzycy, 23- 213 Zakrzówek, pow. kraśnicki, woj. lubelskie.
 1. Siedzibą Publicznej Szkoły Podstawowej jest budynek nr 137 w Bystrzycy.
 2. Szkoła jest 8- klasową szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym realizującym program wychowania przedszkolnego.
 3. Organem prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową jest Stowarzyszenie Społeczności Wiejskiej „Nasza Szkoła” w Bystrzycy
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Lublinie.
 §2.
Inne informacje o Szkole.
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Tablice i stemple Szkoły zawierają nazwę szkoły i imię patrona.
 3. (uchylony).
 4. Szkoła posiada własny sztandar.
 5. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę od godz. 8.00 do godz. 14:25.
 6. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy zajęć edukacyjnych. Koniec pierwszego okresu następuje w ostatni piątek przed tygodniem rozpoczynającym ferie zimowe, koniec drugiego – w ostatni dzień zajęć szkolnych .
II.  CELE I ZADANIA SZKOŁY, SPOSÓB ICH REALIZACJI.
§3.
Cele i zadania
 1. Jako nadrzędny cel pracy edukacyjnej szkoła uznaje wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia,
 2. Umożliwia harmonijną realizację przez nauczyciela zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania,
 3. Prowadzi działania profilaktyczne i sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości jednostki.
 4. Podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.
 §4.
Sposób realizacji
 1. Szkoła umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego oraz kontroluje ich spełnianie:
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem;
 • zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej;
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami w tym zakresie;
 • może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy.
 1. Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, umożliwia rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych.
 2. Na życzenie rodziców w szkole organizuje się naukę religii i/lub etyki.
 3. Uczniom nie objętym nauką religii lub etyki, szkoła zapewnia opiekę w czasie ich trwania, o ile nie odbywają się one na pierwszej lub ostatniej godzinie zajęć w danym dniu.
 4. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.
 5. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jej terenie oraz poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek – zgodnie z przyjętym regulaminem.
 6. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
 • opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
 • opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
 • utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole;
 • opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 • kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.
 1. Sposób wykonywania zadań Szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres:
 • umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata;
 • udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych oraz nauczanie indywidualne;
 • organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły;
 • zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi;
 • umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz kołach zainteresowań;
 • umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych;
 • dbania o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
 1. Szkoła zapewniająca uczniom dostęp do Internetu zobowiązana jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
§ 5.
Szkoła prowadzi działalność wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z przyjętym programem wychowawczo- profilaktycznym obejmującym treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 § 6.
 
W szkole realizowany jest  program  wychowawczo- profilaktyczny.
§ 6 a.
Organizacja oddziału przedszkolnego
 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.
 2. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 3. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Czas prowadzonych zajęć w oddziale przedszkolnym – w szczególności nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 • z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;
 • z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
 1. W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Oddział przedszkolny może być jedno- lub wielooddziałowy.
 3. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców.
 4. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału oraz realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 5. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wskazane jest, aby ten sam nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 6. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.
 7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§6 b.
Cele i zadania oddziału przedszkolnego
 
 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 2. Do zadań oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy:
1)  Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2)  Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3)  Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4)  Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5)  Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6)  Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7)  Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8)  Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9)  Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10)  Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11)  Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12)  Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13)  Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14)  Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15)  Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16)  Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami;
17)  Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 1. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy obszar rozwoju dziecka.
 
III.  ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE ORAZ ICH ZADANIA.
§ 7.
 
 1. Nauczyciele klas I-VIII I tworzą oddzielne zespoły nauczycielskie. Do ich zadań należy:  
  • wybór programu i podręczników dla klas młodszych;
  • rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych;
  • współpraca w zakresie planowania i realizacji działań edukacyjno-wychowawczych w klasach młodszych.
 1. Przewodniczącymi nauczycielskich zespołów klasowych jest wychowawca najstarszej klasy.
 2. Cele i zadania zespołów, m.in.:
 • wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
 • wspólne organizowanie i przeprowadzanie działań w zakresie projektów edukacyjnych, imprez i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych,;
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli stażystów;
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
 • wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;
 • opracowywanie projektów dokumentów szkolnych i wykonywanie zadań zgodnie z odrębnymi przepisami;
7) przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziale klas I- III oraz jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV- VIII oraz materiałów ćwiczeniowych;
8) wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów;
9) opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole;
10) prowadzenie lekcji otwartych;
11) wymiana doświadczeń;
12) opracowywanie raportu o wynikach egzaminu.
IV. FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM.
§ 8.
 1. Szkoła zapewnia uczniom odpowiednie do ich wieku i potrzeb środowiskowych warunki bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
 • utrzymuje warunki nauki i pracy odpowiadające obowiązującym w szkołach przepisom bhp;
 • wykonuje zadania opiekuńcze podczas pobytu dzieci w Szkole;
 • stosuje w czasie zajęć i imprez organizowanych przez Szkołę zarówno w obrębie obiektu szkolnego, jak i poza jego terenem, ustalenia zawarte w szkolnym regulaminie organizacji imprez i wycieczek;
 • pełnione są dyżury nauczycielskie przed zajęciami od godz. 7.50 i podczas przerw międzylekcyjnych, w miejscach i czasie określonym przez dyrektora w harmonogramie dyżurów.
 1. Do obowiązków nauczyciela dyżurnego należy:
 • zwracanie uwagi na bezpieczeństwo dzieci, – nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
 • wydawanie poleceń porządkowych dyżurującym uczniom;
 • zapobieganie niebezpiecznym zabawom uczniów;
 • dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela;
 • za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający zastępstwo;
 • nauczyciele uczący w punkcie lub oddziale przedszkolnym zapewniają nieprzerwanie opiekę nad uczniami swojego oddziału podczas ich planowego pobytu w Szkole;
 1. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice.
§9.
 1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
1a. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
1b. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
1c. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wynikających w szczególności;
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania i emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w szkole w formach:
  • zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym, rozwijających kompetencje społeczno- emocjonalne;
  • porad dla uczniów;
  • porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
  • zajęć rozwijających uzdolnienia;
  • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
  • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
  • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
 1. Poszczególne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowane są dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 3. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 4. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 5. Godzina zajęć trwa 45 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.
 6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć
 8. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
 • ucznia;
 • rodziców ucznia;
3) Dyrektora szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
6) pielęgniarki szkolnej;
7) pomocy nauczyciela;
8) pracownika socjalnego;
9) asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego;
11) asystenta nauczyciela;
12) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.
 2. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
 3. Szczegółowe zasady organizacji systemu pomocy pedagogiczno-psychologicznej określa wewnętrzny Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora szkoły.
§ 10.
Szkoła zapewnia pomoc uczniom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub losowej w formie m.in.:
 1. pomocy w uzyskaniu stypendiów i zapomóg socjalnych ze strony organu prowadzącego;
 2. pomocy w zakresie nieodpłatnego uzyskania niektórych materiałów edukacyjnych:
 3. możliwości korzystania w stołówce szkolnej z posiłków finansowanych przez GOPS w Zakrzówku;
 4. pomocy w zorganizowaniu letnich lub zimowych form odpoczynku finansowanych przez instytucje pozaszkolne;
5.zbiórki odzieży, żywności, zabawek dla rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub losowej .
§ 11.
Uczniowie szkoły mają zapewnioną opiekę lekarską i stomatologiczną. Zadania te wykonuje Gminny Ośrodek Zdrowia w Zakrzówku.
V. ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI  I ORGANIZACJAMI
ŚWIADCZĄCYMI POMOC UCZNIOM I RODZICOM.
§ 12.
Szkoła współpracuje z instytucjami i organizacjami niosącymi pomoc specjalistyczną: Poradnią Psychologiczno– Pedagogiczną, Parafią Rzymskokatolicką, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Kraśniku.
 
§ 13.
Organizacja współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
 
 1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w zakresie:
 • badań psychologiczno – pedagogicznych;
 • organizacji spotkań, warsztatów z pedagogiem dla uczniów i rodziców;
 • wspomagania rozwoju i efektywności uczenia się dzieci;
 • udzielania zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom lub opiekunom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej.
 1. Nauczyciele proponują rodzicom dzieci z deficytami rozwojowymi i trudnościami w osiąganiu celów edukacyjnych zgłoszenie po pomoc w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 2. Wszyscy nauczyciele uwzględniają w swej pracy z uczniami wnioski zawarte w opiniach wydawanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
§14.
Organizacja współpracy szkoły z policją i sądem rodzinnym
 1. W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą             współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.
 2. W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się stosownie do potrzeb:
 • spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń;
 • informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży;
 • udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze lub patologiczne problemów, które zaistniały na terenie szkoły;
 • wspólny udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich.
§ 15.
Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych
 
 1. Szkoła może organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych.
 2. Uczniowie szczególnie zdolni mogą realizować indywidualny program i tok nauczania oraz ukończyć szkołę w skróconym czasie. Na indywidualny program lub tok nauki może zezwolić Dyrektor Szkoły. Wniosek do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczącego ucznia może złożyć:
 • uczeń, za zgodą rodziców;
 • rodzice ucznia;
 • wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2a. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „programem”.
2b. Program określa:
 • zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem,
  w tym w przypadku – ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym;
 • zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań.
2c. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem.
2d. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
2e. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy.
2f. Zespoły, na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, dokonują okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.
 1. Rozwój talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych, sportowych i społecznych umożliwia się uczniom poprzez:
  • organizowanie kółek zainteresowań i przedmiotowych, w miarę posiadanych środków finansowych;
  • indywidualizowanie procesu dydaktycznego;
  • wskazywanie uczniowi odpowiedniej lektury;
  • organizowanie wyjazdów na imprezy kulturalne;
  • organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych;
  • umożliwianie uczniom udziału w interesujących ich konkursach i zawodach sportowych;
  • umożliwianie uczniom działalności społecznej w ramach działających w szkole organizacji.
§ 15 a.
Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi
oraz materiałami ćwiczeniowymi w szkole
 1. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej.
 2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.
VI. SZCZEGÓŁOWE ZASADY
WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA UCZNIÓW.
§ 16.
ZASADY OGÓLNE
 1. W Szkole obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania, przyjęty do realizacji Uchwałą nr 1/2000 Rady Pedagogicznej PSP w Bystrzycy z dn. 17 stycznia 2000.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku:
  • wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
  • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych oraz obowiązków wynikających ze statutu.
 2. (uchylony)
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
2) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach lub szczególnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej;
6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć.
 1. Zakres oceniania wewnątrzszkolnego:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (okresowych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach
§17.
DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DO MOŻLIWOŚCI UCZNIA
 
 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej , w tym  publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania  edukacyjne  do indywidualnych potrzeb  psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia o odchylenia rozwojowe, lub specyficzne  trudności w uczeniu się, uniemożliwiające  sprostanie tym wymaganiom.
 2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
3) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii
 1. (uchylony)
 2. Ze względu na różnorodne możliwości psychofizyczne uczniów, w trakcie lekcji oraz w procesie oceniania stosowane będą następujące zasady związane z dostosowaniem wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się:
 • dodatkowe wyjaśnienia treści poleceń;
 • pytania naprowadzające;
 • zwiększenie ilości czasu przeznaczonego na rozwiązanie konkretnego problemu;
 • zmniejszenie ilości zadań do rozwiązania;
 • zróżnicowanie prac domowych;
 • wymaganie zadań o niewielkim stopniu trudności;
 • pozytywna motywacja – wskazywanie nawet drobnych sukcesów;
 • wskazywanie związków i zastosowań konkretnego problemu z życiem codziennym;
 • wspomaganie ucznia w utrwaleniu nabytych wiadomości;
 • wspólnie z uczniem wyjaśnianie niezrozumiałych zagadnień problemowych;
 • wymaganie systematyczności w prowadzeniu zeszytu, wykonywanie ćwiczeń zleconych przez nauczyciela, wspomagających utrwalanie nabytych umiejętności;
 • wymaganie od ucznia spełnienia wymagań na poziomie koniecznym.
 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 6. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
 7. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 9, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
12.W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§17 a.
Uzasadnianie oceny i wgląd do prac
 
 1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:
 • bieżące;
 • klasyfikacyjne:
 1. śródroczne i roczne,
 2. końcowe.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi.
 5. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
 • odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;
 • przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
 • wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.
 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.
 
§ 18.
OCENY BIEŻĄCE I KLASYFIKACYJNE
 
 1. Zakresy wymagań ocen cząstkowych dla klas I – III:
 
POZIOM WYMAGAŃ                                   OZNACZENIA CYFROWE
1) niedostateczny                                                                       1;
2) dopuszczający                                                            2;
3) dostateczny                                                                3;
4) dobry                                                                         4;
5) bardzo dobry                                                             5;
6) celujący                                                                      6.
 1. Zakresy wymagań dla klas IV – VIII:
 POZIOM WYMAGAŃ                                  STOPIEŃ
1) konieczny                                           dopuszczający;
2) podstawowy                                        dostateczny;
3) rozszerzony                                          dobry;
4) dopełniający                                        bardzo dobry;
5) wykraczający                                       celujący.
 1. stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania, biegle wykonuje zadania, również nietypowe, stosuje zdobyte umiejętności w nowych sytuacjach,
 2. stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który bardzo dobrze opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej, poprawnie wykonuje zadania,
 3. stopień dobry ( 4) uzyskuje uczeń, u którego opanowanie zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia. Samodzielnie posługuje się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych,
 4. stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowym  , co może oznaczać kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu. Rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,
 5. stopień dopuszczający –( 2) oznacza poziom wiadomości i umiejętności , który pozwala na wykonanie łatwych zadań, również z pomocą nauczyciela. Opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia w danym przedmiocie,
 6. stopień niedostateczny – (1) oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiających uczenie się w klasie programowo wyższej. Uczeń nie spełnia  oczekiwań określonych w programie nauczania.
 7. W pierwszym tygodniu nauki każdego roku szkolnego nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne w uzgodnionej z uczniami i rodzicami formie powiadamia o wymaganiach na poszczególne oceny oraz sposobach ich uzyskiwania i dokumentowania.
 8. Oceny bieżące dokumentowane są w szczególności w dzienniku lekcyjnym, także w zeszytach przedmiotowych, zeszytach ćwiczeń, pracach klasowych, sprawdzianach, kartach pracy, itp.
 9. Przy ustalaniu ocen bieżących nie stosuje się plusów i minusów.
 10. Ocenianie bieżące powinno odbywać się systematycznie w ciągu półrocza.
 11. Za wykonanie prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą.
 12. Nie odrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego lub materiałów niezbędnych do pracy na zajęciach może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.
 13. Ocenę okresową ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, kartkówek, sprawdzianów pisemnych, prac domowych – obowiązkowych i nieobowiązkowych, za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć. Ocena okresowa nie powinna być obliczana jako średnia ocen bieżących.
10.Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania – w szczególności dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen.
 1. O przewidywanych ocenach niedostatecznych wychowawcy informują rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem okresu.
 2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne.
 3. Oceny klasyfikacyjne roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu.
 4. Rok szkolny składa się z dwóch półroczy. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w ostatnim tygodniu I okresu, klasyfikowanie roczne – w ostatnim tygodniu zajęć szkolnych.
 5. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 6. Przepisów powyższych nie stosuje się do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 7. Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy. Ocena z religii i etyki uzyskana przez uczniów uczestniczących w zajęciach jest wliczana do średniej ocen rocznych.
 8. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana klasyfikacyjnej rocznej oceny edukacyjnej:
  • Na 14 dni przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia, a za jego pośrednictwem rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
  • Na pisemny wniosek rodziców (w terminie 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej) dziecko może poprawić ocenę.
  • Dyrektor szkoły w terminie 3 dni od daty wpłynięcia wniosku powołuje zespół w składzie:
   1. dyrektor szkoły – przewodniczący,
   2. wychowawca,
   3. nauczyciel danego przedmiotu lub inny nauczyciel uczący w tej klasie,
   4. rodzic,
   5. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
  • Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie egzaminu (ustnego lub pisemnego).
  • Zadania egzaminacyjne powinny obejmować zagadnienia z zestawu wymagań na określoną ocenę.
  • W oparciu o wynik egzaminu zespół ponownie ustala ocenę klasyfikacyjną, która może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego poprawkowego.
 1. Ocenianie bieżące polega na prowadzeniu dziennika ocen bieżących, w którym w skali obowiązującej w szkole dokumentowane są osiągnięcia ucznia. Wychowawca może prowadzić dodatkową dokumentację (np. karty ucznia, obserwacje wpisywane być mogą także w dzienniku lekcyjnym, obowiązującym w danej klasie).
20.Uczniowie klas I-II uzyskują za dobre postępy w nauce i zachowaniu dyplomy wzorowego ucznia, uczniowie klasy III- nagrody książkowe, a uczniowie z klas
IV-VIII za średnią ocen 4.75 świadectwo z paskiem, a przy średniej 4,50 nagrodę książkową.
§19.
OCENA ZACHOWANIA:
 
 1. Ocena zachowania uczniów klas I-III
W klasach I-III ocena półroczna zachowania jest oceną opisową i umieszczana jest na karcie oceny opisowej.
2. Ocena zachowania uczniów klas IV-VIII
1) W ocenie zachowania klas IV – VIII uwzględnia się następujące kryteria:
 1. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 2. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 7. okazywanie szacunku innym osobom,
 8. udział w wolontariacie.
2) Szkolne kryteria ocen zachowania:
 1. a) Zachowanie wzorowe:
 • nie posiada żadnej uwagi dotyczącej niewłaściwego zachowania wpisanej do dziennika lekcyjnego,
 • wzorowo wypełnia obowiązki szkolne,
 • osiąga sukcesy na szczeblu gminy, regionu (i wyżej) w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych,
 • systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
 • okazuje należyty szacunek nauczycielom i innym osobom,
 • zna i wykonuje przy odpowiedniej postawie hymn szkoły i hymn państwowy,
 • bierze czynny udział w życiu klasy, szkoły, samorządu szkolnego,
 • godnie reprezentuje szkołę w środowisku,
 • bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych, patriotycznych, pracach na rzecz szkoły i środowiska,
 • dba o kulturę słowa, jest uczciwy, prawdomówny,
 • nie ulega nałogom,
 • przeciwstawia się przejawom agresji, wulgarności,
 • przestrzega postanowień Statutu Szkoły,
 • przestrzega zasad BHP.
 1. b) Zachowanie bardzo dobre:
 • dopuszczalna ilość pisemnych uwag dotyczących złego zachowania – 1 w ciągu roku szkolnego
 • bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 • sumiennie wywiązuje się z podjętych zadań,
 • chętnie podejmuje i starannie wykonuje prace społecznie użyteczne na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego,
 • szanuje pracę innych,
 • bierze udział w konkursach i zawodach,
 • jest kulturalny wobec kolegów, nauczycieli i pracowników,
 • nie ulega nałogom,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa,
 • zna hymn szkoły,
 • okazuje szacunek symbolom narodowym szkoły i państwa,
 • sporadycznie spóźnia się na lekcje i usprawiedliwia je,
 • przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
 1. c) Zachowanie dobre:
 • dopuszczalna ilość pisemnych uwag dotyczących złego zachowania – 2 w ciągu roku szkolnego
 • dobrze wypełnia obowiązki szkolne,
 • zna hymn szkoły, wie, jak okazać szacunek symbolom narodowym,
 • ma nie więcej niż 7 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu roku szkolnego,
 • sporadycznie spóźnia się na lekcje i usprawiedliwia je,
 • podejmuje i wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły
 • zna i przestrzega zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza szkołą,
 • nie ulega nałogom,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa,
 • nie stosuje przemocy i agresji wobec innych,
 • nie jest wulgarny.
 1. d) Zachowanie poprawne:
 • dopuszczalna ilość pisemnych uwag dotyczących złego zachowania: 3 – 5 w ciągu roku szkolnego,
 • czasami łamie postanowienia Statutu Szkoły, lecz po zwróceniu uwagi zmienia swoje postępowanie,
 • rzadko angażuje się w życie klasy, szkoły i środowiska,
 • czasami spóźnia się na zajęcia,
 • ma nie więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu roku szkolnego,
 • często spóźnia się na lekcje,
 • sporadycznie jest niekulturalny wobec pracowników szkoły,
 • nie dba o mienie szkoły i prywatne,
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów,
 • nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (np. petardy).
 1. e) Zachowanie nieodpowiednie:
 • dopuszczalna ilość pisemnych uwag dotyczących złego zachowania: powyżej  5 w ciągu roku szkolnego,
 • wielokrotnie łamie postanowienia Statutu Szkoły,
 • ulega namowom, ma zły wpływ na kolegów,
 • wagaruje,
 • ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu roku szkolnego,
 • bardzo często spóźnia się na lekcje,
 • niszczy własność szkolną lub prywatną,
 • jest wulgarny i arogancki wobec kolegów i osób dorosłych,
 • przywłaszcza sobie cudzą własność,
 • nieodpowiednio zachowuje się w środowisku,
 • naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo.
 1. f) Zachowanie naganne:
 • dopuszczalna ilość pisemnych uwag dotyczących złego zachowania: powyżej  5 w ciągu roku szkolnego,
 • nagminnie łamie postanowienia Statutu Szkoły,
 • przejawia negatywną postawę wobec obowiązków szkolnych,
 • lekceważy symbole narodowe, szkolne,
 • ma więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu roku szkolnego,
 • notorycznie wagaruje,
 • używa słów obraźliwych, wulgarnych,
 • nie reaguje na upomnienia i polecenia,
 • powoduje zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,
 • działa destrukcyjnie na klasę i szkołę,
 • jest złośliwy i arogancki.
Uwagi za niewłaściwe zachowanie ( np. przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, brak reakcji na polecenia nauczyciela, wulgarne zachowanie,) wpisywane będą do dziennika lekcyjnego po dwukrotnym ustnym upomnieniu ucznia przez nauczyciela
3) Tryb i zasady oceniania zachowania:
 1. wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 2. śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia,
 3. opinie nauczycieli mają postać uchwały, opinie uczniów podejmowane są na lekcji wychowawczej,
 4. przy ustalaniu oceny wychowawca winien uwzględnić pozytywne i negatywne uwagi dotyczące zachowania uczniów zapisywane w dziennikach .
4) Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. a) wychowawca klasy przekazuje uczniom i ich rodzicom informację o przewidywanej ocenie z zachowania na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP,
 2. b) rodzice mogą zwrócić się do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie do 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP o ponowne ustalenie rocznej wyższej oceny zachowania,
 3. c) wniosek o ponowne ustalenie oceny zachowania lub oceny edukacyjnej rozpatruje w ciągu 3 dni od daty wpłynięcia wniosku zespół powołany przez dyrektora szkoły w składzie:
– dyrektor szkoły,
 • wychowawca klasy,
 • nauczyciel uczący w danej klasie,
 • rodzic ucznia,
 • przedstawiciel samorządu klasowego
 1. d) Powołany zespół analizuje jeszcze raz zachowanie ucznia w danym roku szkolnym uwzględniając w szczególności sytuacje:
– rodzinne,
– zdrowotne,
– okoliczności o których szkoła nie była wcześniej poinformowana,
 1. e) Prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie przysługuje uczniowi, który :
– otrzymał pisemne upomnienie wychowawcy lub  dyrektora szkoły,
– bierze udział w kradzieżach,
– znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi , stosuje szantaż , wyłudzenie , zastraszenie,
– rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne,
– uczestniczy w wagarach,
 1. f) W oparciu o pisemną opinię powołanego zespołu wychowawca ponownie ustala ocenę końcowo roczną z zachowania. Jest ona oceną ostateczną.
§20.
OGÓLNOSZKOLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW
 
 1. W klasach I-III:
 • Częstotliwość sprawdzianów pisemnych ustala nauczyciel, dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów.
 • Sprawdziany pisemne są zapowiadane z przynajmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
 • Poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreśleniu błędów, podaniu poprawnej odpowiedzi i zakończone jest komentarzem nauczyciela.
 1. W klasach IV-VIII:
 • Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów;
 • Ocenę za sprawdzian wpisuje się do dziennika kolorem czerwonym;
 • Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to może to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty oddania pracy. Nauczyciel na prośbę ucznia ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu;
 • Poprawa prac klasowych jest dobrowolna, z wyjątkiem sprawdzianów, za które uczeń otrzymał ocenę niedostateczną. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z jednej pracy klasowej w ciągu półrocza – może to zrobić w ciągu  tygodnia od dnia otrzymania sprawdzonej pracy, po uprzednim uzgodnieniu formy poprawy z nauczycielem;
 • Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień wyższy, poprzedni stopień wykorzystywany jest tylko do oceny systematyczności pracy ucznia i nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej;
 • Sprawdziany pisemne są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
 • W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia – jeden;
 • Nauczyciel planujący przeprowadzanie sprawdzianu pisemnego wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 3 sprawdzianów;
 • Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny;
 • W sprawdzianie pisemnym nauczyciel ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen:
 1. a) 0-30% punktów – niedostateczny,
 2. b) 31-50% punktów – dopuszczający,
 3. c) 51-75% punktów – dostateczny,
 4. d) 76-90% punktów – dobry,
 5. e) 91-96% punktów – bardzo dobry,
 6. f) 97-100% punktów – celujący,
 7. Bez względu na stopień opanowania materiału z zakresu podstawy programowej nauczyciel sprawdza, ocenia i dolicza ewentualne punkty za zadanie wykraczające poza podstawę programową.
§21.
EGZAMINY KLASYFIKACYJNE
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
2a. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
2b. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 • realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
 • spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
2c. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki i zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania.
2d. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki i zajęć technicznych, zajęć komputerowych
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
2e. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.
2f. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2g. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
2h. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
2i. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja,
w skład której wchodzą:
 • dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
2j. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.
2k. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
2l. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
2ł. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
2m.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
2n. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).
2o. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 1. Szczegółowe zasady przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych określone są w rozporządzeniu MEN.
§22.
EGZAMINY POPRAWKOWE
 
 1. 1. (uchylony).
 2. Egzamin klasyfikacyjny poprawkowy może być przeprowadzony z jednego zajęć edukacyjnych. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna, na pisemny wniosek rodziców może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch zajęć edukacyjnych. Dotyczy to w szczególności przypadków długotrwałej choroby ucznia, wydarzeń losowych, uzasadnionego pobytu poza miejscem zamieszkania.
2a. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki i zajęć komputerowych, zajęć technicznych i techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych
2b. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
2c. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
2d. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
2e. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
2f. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • skład komisji;
 • termin egzaminu poprawkowego;
 • nazwę zajęć edukacyjnych;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
2g. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
2h. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.
2i. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.
2j. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 1. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych poprawkowych określone są w rozporządzeniu MEN.
§22 a.
Egzamin ósmoklasisty
 
 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
 • język polski;
 • matematykę;
 • język obcy nowożytny;
 • jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
 1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 3. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
 • nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo
 • przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem.
 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.
§ 22 b.
Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych
 
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych– przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. W skład komisji, wchodzą:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca oddziału,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
 4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 5. przedstawiciel rady rodziców,
 6. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,
 7. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 9. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 1. skład komisji,
 2. termin sprawdzianu,
 3. nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
 4. imię i nazwisko ucznia,
 5. zadania sprawdzające,
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
 1. skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. imię i nazwisko ucznia,
 4. wynik głosowania,
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zzajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych i techniki, zajęć komputerowych i informatyki oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 6. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.
§ 23.
PROMOWANIE UCZNIÓW
 
 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 7. Uczniowie klas I i II wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymują dyplomy wzorowego ucznia, zaś uczniowie klasy III, osiągający sukcesy w nauce i zachowaniu – nagrodę książkową. Uczniowie kl.I-III wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymują dyplomy wzorowego ucznia i nagrodę książkową. Uczniowie klas IV-VIII osiągający średnią ocen co najmniej 4,75 i zachowanie wzorowe lub bardzo dobre, otrzymują dyplom wzorowego ucznia i nagrodę książkową.
1a. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I- III. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.
1b. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową. Uczniowie osiągający w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymują nagrodę książkową.
 3. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w tym ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, w porozumieniu z rodzicami.
 4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
 5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
6a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
6b. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania.
6c. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.
6d. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —————-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
 1. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami ucznia.
§ 24.
UKOŃCZENIE SZKOŁY
 
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;
2)  jeżeli ponadto przystąpił  do egzaminu ósmoklasisty.
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową wyróżnieniem oraz otrzymuje nagrodę książkową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt a, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 2. Nagrodę książkową otrzymuje też uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał średnią ocen co najmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w tym ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym w porozumieniu z rodzicami.
 4. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę szkoły i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.
VII.
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI
§25.
Organizacja współpracy
 1. Nauczyciele wspomagają rodziców i współdziałają ze sobą i z nimi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron.
 2. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców organizuje się w Szkole w ciągu roku szkolnego 4 zebrania informacyjno-organizacyjne: we wrześniu, w listopadzie, podsumowujące I półrocze w drugiej połowie stycznia, w kwietniu. Rodzice informowani są o spotkaniach poprzez informacje przekazywane uczniom ustnie lub pisemnie przez wychowawców klas.
 3. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do uczestniczenia w wyżej wymienionych zebraniach.
 4. Rodzice i nauczyciele współdziałają w:
  • wyborze zestawu programów nauczania;
  • tworzeniu szkolnego systemu oceniania;
  • tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
  • rozwiązywaniu problemów wychowawczych z uczniami;
  • rozwiązywaniu problemów zdrowotnych dzieci;
  • zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  • organizowaniu uroczystości szkolnych i klasowych;
  • organizowaniu imprez i zajęć pozaszkolnych;
  • organizowaniu pomocy doraźnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej;
  • rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów oraz planowaniu jego rozwoju;
  • rozwiązywaniu problemów gospodarczych szkoły.
 1. Współdziałanie odbywa się poprzez:
 • zebrania ogólne dyrektora z wszystkimi rodzicami lub rodzicami poszczególnych klas;
 • spotkania wychowawców klas z rodzicami w celu wymiany informacji i dyskusji na tematy wychowawcze; w tym czasie wszyscy nauczyciele są obecni w szkole i rodzice mogą odbywać indywidualne rozmowy na każdy interesujący ich temat;
 • indywidualne rozmowy wychowawcy klasy z rodzicami;
 • wizyty rodziców w szkole na prośbę nauczyciela lub z inicjatywy rodziców.
§26.
Obowiązki  i prawa rodziców
 
 1. Obowiązki:
1) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) utrzymanie stałego kontaktu z wychowawcą  klasy;
3) w przypadku sugestii wychowawcy lub nauczyciela – zgłoszenie dziecka na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
4) udostępnienie wychowawcy orzeczenia /opinii/ Poradni;
5) w przypadku zwolnienia ucznia z części lub całości zajęć szkolnych rodzic jest zobowiązany do przekazania pisemnej lub telefonicznej informacji do wychowawcy;
6) w przypadku  nieobecności ucznia spowodowanej np. długotrwałą chorobą  rodzic powinien przekazać wychowawcy zwolnienie lekarskie (oryginał lub kopię); w przypadku krótkotrwałej choroby (do 2 tygodni) zwolnienie może być wypisane przez jednego z  rodziców;
7) rodzice winni czynnie uczestniczyć w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz Szkoły;
8)rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez dzieci;
9) rodzice mają obowiązek dbać o strój i wygląd dziecka zgodny z zasadami higieny oraz aktualną pogodą;
10) rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez dyrektora Szkoły, wychowawcę lub nauczyciela danej klasy.
2. Prawa:
 • prawo do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i trudności w nauce;
 • znajomości przepisów prawa szkolnego, jego współtworzenia i modyfikacji;
 • wpływu na działalność edukacyjną oraz wychowawczą Szkoły poprzez udział w organizacjach rodzicielskich /Rada Rodziców, trójki klasowe/, akcjach organizowanych we współpracy z organami szkoły;
 • zachowania w tajemnicy informacji o problemach i trudnościach dziecka , jeżeli nie zagrażają one jego życiu lub zdrowia.
 
VIII. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§27.
 1. Organami Szkoły są:
  • Dyrektor Szkoły;
  • Rada Pedagogiczna;
  • Rada Rodziców;
  • Samorząd Uczniowski
 1. Organy Szkoły współdziałają ze sobą w procesie edukacyjno – wychowawczo – opiekuńczym mając na celu prawidłowe funkcjonowanie szkoły oraz jej ustawiczny rozwój.
 2. Formy współpracy organów Szkoły:
 • organizowanie życia szkolnego, wzbogacanie i uatrakcyjnianie jego form;
 • współtworzenie prawa szkolnego;
 • współdziałanie na rzecz społeczności lokalnej;
 • promocja szkoły.
§28.
 1. Dyrektor Szkoły:
 • Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
 • Przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej, realizuje jej uchwały lub je uchyla, gdy nie są zgodne z prawem;
 • Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły;
 • Dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
 • Opracowuje arkusz organizacyjny szkoły;
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców – zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN;
 • Prowadzi nadzór nad awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela oraz Prawo Oświatowe;
 • Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego, wydaje decyzje dotyczące jego odroczenia lub zezwala na realizację obowiązku poza szkołą;
 • Zgodnie z właściwymi przepisami może  wnioskować do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
 • Reprezentuje szkołę na zewnątrz;
 • Współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
 • Rozstrzyga sprawy sporne i konflikty między organami szkoły;
 • Przestrzega postanowień statutu w sprawie nagród i kar stosowanych wobec uczniów;
 • Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;
 • Prowadzi dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • W przypadku nieobecności dyrektora  jego obowiązki (w wyjątkiem spraw finansowych) pełni upoważniony przez Organ Prowadzący  nauczyciel szkoły;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 • współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
 • przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
 • organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
  i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 1. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
  • dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
  • realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
  • tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowan ków;
  • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
  • zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
  • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
 1. Dyrektor Szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
 • organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.
§29.
Rada Pedagogiczna
 
 1. Kompetencje Rady Pedagogicznej:
1) Stanowiące:
 1. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji oraz promocji uczniów,
 2. Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych,
 3. Ustalenia szkolnego zestawu programów na dany rok szkolny,
 4. Zatwierdzanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz planu oceny pracy zawodowej,
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzenia bądź zmian funkcjonujących w szkole przepisów wewnętrznych (po zaopiniowaniu przez organy szkoły),
 6. Występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora,
 7. Zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
 9. Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
2) Opiniujące:
 1. Opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 2. Opiniuje projekt planu finansowego szkoły,
 3. Opiniuje propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 4. Opiniuje propozycje wychowawców klas IV-VIII odnośnie oceny zachowania uczniów,
 5. Opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
3) Inne:
 1. Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
 2. Wykonuje inne kompetencje przewidziane dla Rady Pedagogicznej w Uchwale Prawo Oświatowe.
 3. Przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany i przedstawia do uchwalenia,
 4. d) Ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu szkoły.
 5. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 6. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ½ członków rady.
 7. Sprawy, będące przedmiotem obrad mają charakter tajny.
 8. Uchwały Rady Pedagogicznej mają charakter aktu prawnego.
 9. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 10. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
§30.
Rada Rodziców
 1. W szkole działa Rada Rodziców, która jest reprezentacją rodziców ucznia.
 2. Rada Rodziców opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 3. Rada Rodziców:
 • Uczestniczy w tworzeniu i ewaluacji Statutu Szkoły, WO, Programu Rozwoju i innych aktów prawa szkolnego;
 • Opiniuje szkolny zestaw programów, plan finansowy szkoły, arkusz organizacyjny, projekty eksperymentów i innych spraw istotnych dla szkoły;
 • Organizuje działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole, środowisku lokalnym;
 • Może podejmować działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą;
 • Przedstawiciele Rady Rodziców mogą brać udział w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej (np. poświęconych ocenie i klasyfikacji uczniów);
 • Wyraża pisemną opinię na temat pracy dyrektora szkoły w przypadkach określonych odpowiednimi przepisami;
 • Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły;
 • Współpracuje z dyrektorem szkoły w procedurach awansu zawodowego nauczycieli.
 1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
 • programu wychowawczo- profilaktycznego obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 • opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
 • opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych w przypadku braku zgody między nauczycielami przedmiotu;
 • opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
 • opiniowanie formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego.
 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców; zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
 2. Tryb wyboru członków rady: wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców każdym roku szkolnym; wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe; w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic ucznia szkoły; do Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
§31.
Samorząd Uczniowski
 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w sprawach szkoły, w szczególności:
 • Prawo do znajomości programów nauczania i przedmiotowych systemów oceniania;
 • Udziału w tworzeniu i ewaluacji Statutu Szkoły, WO, Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, Programu Rozwoju i innych aktów prawa szkolnego;
 • Prawo do organizacji życia szkolnego, działalności kulturalnej, rozrywkowej, sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami, w porozumieniu z dyrektorem;
 • Redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
 • Wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna SU;
 • Świętowania Dnia Dziecka – jako dnia wolnego od zająć edukacyjnych, w którym odbywać się będą zajęcia kulturalno- sportowo – rekreacyjne;
 • Organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
 1. Przedstawiciele SU mogą brać udział w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej (np. poświęconych ocenie i klasyfikacji uczniów).
 2. Sprawy nieuregulowane Statutem Szkoły określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 3. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 4. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
 5. W szkole, ramach wolontariatu, funkcjonuje sklepik szkolny, pod opieką nauczyciela.
 1. ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW:
§ 32.
Spór pomiędzy uczniami.
 
 1. W sprawach spornych pomiędzy uczniami rozstrzygają wychowawcy uczniów.
 2. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu stronom przysługuje prawo do ustnego lub pisemnego odwołania:
1) do dyrektora szkoły;
2) do Rzecznika praw Ucznia przy Lubelskim Kuratorze Oświaty – w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji od dyrektora szkoły.
§33.
Spór pomiędzy pracownikiem a uczniem.
 1. W sprawach spornych rozstrzygają w pierwszej instancji:
  • wychowawca klasy – dla nauczycieli uczących w danej klasie;
  • Dyrektor Szkoły – dla wychowawców i innych pracowników Szkoły;
  • rozstrzygnięcie w postaci notatki służbowej przekazuje się rodzicom – na ich życzenie – w terminie 7 dni od daty zaistnienia sporu.
 1. Odwołanie wnoszą strony sporu w terminie 14 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia do Rzecznika Praw Ucznia przy Lubelskim Kuratorze Oświaty
§34.
Spór pomiędzy nauczycielami.
 
 1. Postępowanie wyjaśniające prowadzi Dyrektor Szkoły.
 2. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zaistniałym sporze, dyrektor składa wniosek o rozstrzygnięcie sporu do Rady Pedagogicznej, która wszczyna postępowanie wyjaśniające i wydaje opinię w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku Dyrektora Szkoły.
 3. Od decyzji Rady Pedagogicznej, strony sporu mogą odwołać się do Lubelskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty otrzymania rozstrzygnięć.

§35.

Spór pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielem.
 1. W pierwszej kolejności rozpatruje Rada Pedagogiczna.
 2. Każda ze stron ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania rozstrzygnięć, złożyć odwołanie do Lubelskiego Kuratora Oświaty.
§36.
Spór między nauczycielem a rodzicem.
 1. Postępowanie wyjaśniające prowadzi dyrektor szkoły.
 2. Opinię dotyczącą rozstrzygnięcia sporu w postaci notatki służbowej dyrektor przekazuje stronom w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej.
 3. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, strony mogą odwołać się do Lubelskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty otrzymania rozstrzygnięć.
 
§37.
Procedura składania i rozstrzygania skarg i wniosków:
 • wnioskodawca wnosi wniosek (skargę) na piśmie do Dyrektora;
 • organ przyjmujący wniosek jest obowiązany rozpatrzyć go w terminie 14 dni od daty wpływu i poinformować na piśmie wnioskodawcę o efekcie rozpatrzenia wniosku;
 • od w/w decyzji, wnioskodawcy służy prawo odwołania się do organu wyższej instancji, w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi.
§38.
        Organami odwoławczymi są:
 • w stosunku do nauczyciela – Dyrektor;
 • w stosunku do dyrektora szkoły – Lubelski Kurator Oświaty;
 • skargi są rejestrowane zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
 
§39.
Rozwiązywanie sporów między organami Szkoły
         Spory między organami Szkoły rozwiązywane są zgodnie z zasadami:
1) Pisemne powiadomienie Dyrektora o zaistniałym konflikcie pomiędzy organami;
2) Powołanie, przez Dyrektora, w terminie 7 dni od daty wpłynięcia powiadomienia, komisji rozjemczej w składzie:
 1. Dyrektor,
 2. po 2 reprezentantów organów, miedzy którymi powstał spór, wskazanych przez przewodniczących tychże organów,
 3. przedstawiciel organizacji związkowej działającej w Szkole – jeżeli stroną sporu jest Rada Pedagogiczna lub Dyrektor,
 4. opiekun Samorządu Uczniowskiego – w przypadku, gdy stroną konfliktu jest Samorząd Uczniowski,
3) Przedstawienie na piśmie decyzji komisji zainteresowanym stronom w ciągu 14 dni od wpłynięcia powiadomienia o konflikcie do dyrektora.
§40.
W sprawach związanych z działalnością statutową Szkoły, w których organy nie osiągają porozumienia, decyduje Dyrektor Szkoły.
 1. ORGANIZACJA SZKOŁY
§41.
Podstawą prawną działalności szkoły jest:
 • Akt założycielski – orzeczenie organizacyjne, które określa typ, nazwę i siedzibę szkoły, jej obwód (zasięg terytorialny) i stopień organizacyjny;
 • Statut Szkoły.
§42.
 
Akt założycielski nadaje, statut Szkoły (uchwalony przez Radę Pedagogiczną) zatwierdza organ prowadzący – Stowarzyszenie.
§  43.
 1. Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora do dnia 21 kwietnia danego roku, zaopiniowany przez organ prowadzący do dnia 29 maja danego roku, Radę Pedagogiczną , Radę Rodziców oraz związki zawodowe.
 2. Arkusz organizacyjny opracowany jest na podstawie szkolnego planu nauczania, zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.
2a. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2)  liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3)  dla poszczególnych oddziałów:
 1. a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
 2. b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie;
 3. c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
 4. d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
 5. e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych;
 6. f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
4)  liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
5)  liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
6)  liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
7)  ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
8)  liczbę godzin zajęć świetlicowych;
9)  liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.
 • Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad bhp ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§44.
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć dodatkowych i specjalistycznych, określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i programami wybranymi z zestawu programów lub autorskimi, wprowadzonymi do użytku szkolnego w szkolnym zestawie programów.
§45.
 1. W szczególnie trudnych warunkach demograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych, w tym połączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym z zajęciami w klasie I.
 2. Jeżeli w szkole jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, to:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i wychowania fizycznego, i w klasie VIII, z wyjątkiem muzyki, plastyki, zajęć technicznych, techniki i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;
 • w klasach II-VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć wymienionych w pkt 1, prowadzi się w klasach rozłącznych.
§46.
 1. Dopuszcza się możliwość tworzenia w szkole oddziałów integracyjnych.
 2. W oddziałach integracyjnych oraz oddziałach specjalnych liczących co najmniej 3 uczniów niepełnosprawnych na zajęciach, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym, że grupa oddziałowa, międzyoddziałowa lub międzyklasowa nie może liczyć mniej niż 5 uczniów.
§47.
Dopuszcza się możliwość uczęszczania do szkoły, na prośbę rodziców, uczniów, wobec których poradnia psychologiczno – pedagogiczna orzekła potrzebę kształcenia specjalnego.
§48.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach (na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej) dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30 – 60 minut, zachowując czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
§49.
 1. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 2. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz zajęć resocjalizacyjnych dla uczniów niedostosowanych społecznie trwa 60 minut.
 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć określonych w ust. 2
  w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
 4. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 5. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 4.
 6. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 4.
 7. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
 8. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 6 i 7,
  w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
 9. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 10. W szkole, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego):
 • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub
 • w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub,
 • pomoc nauczyciela.
 1. W szkole, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 11 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego):
 • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów, lub
 • w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub,
 • pomoc nauczyciela.
§50.
Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala zasady prowadzenia zajęć dodatkowych i specjalistycznych, np. religia, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rozwijające uzdolnienia it
§50 a.
      W klasach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy:
 • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych i informatyki liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
 • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów;
 • na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
§51.
1.Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV-VIII mogą odbywać się w klasach łączonych, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym – nie więcej niż 20, w tym do 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.
§52.
Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą.
§53.
Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej. Odpłatność ustalona jest przez firmę cateringową.
 
IX. FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.
§54.
Zasady ogólne
 1. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, oraz osoby posiadające ważną kartę biblioteczną.
 2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i korzystanie z nich poza biblioteką.
 1. Zadania biblioteki:
 • udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł;
 • realizację zagadnień ścieżek międzyprzedmiotowych (zwłaszcza medialnej);
 • kształcenie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią komputerową;
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów:
 1. a) wyrabianie i pogłębianie wśród uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 2. b) organizowanie różnorodnych form działań kulturalnych i społecznych.
 3. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać uczniom, nauczycielom i rodzicom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Uwzględnia się możliwość wykorzystania godzin bibliotecznych na zdobywanie i przetwarzanie informacji w sieci www.
 4. Ilość godzin przeznaczonych na działalność biblioteki ustalana jest w projekcie organizacyjnym szkoły, średnio jedna godzina na 10 osób (wliczając pracowników oraz osoby posiadające kartę biblioteczną).
 5. Szczegółowy plan działalności biblioteki opracowuje nauczyciel – bibliotekarz na początku roku szkolnego.
 6. Księgozbiór powinien być zewidencjonowany w księdze inwentarzowej księgozbioru oraz skatalogowany alfabetycznie i rzeczowo.
 7. Organizację i zasady pracy biblioteki oraz zakres uprawnień i obowiązków nauczyciela bibliotekarza określa regulamin.
 8. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi dokumentację biblioteczną i gospodaruje mieniem bibliotecznym zgodnie z przepisami dotyczącymi majątku szkolnego.
 9. Do zbiorów bibliotecznych należą:
1) programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów;
3) wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej;
4) wydawnictwa informacyjne i albumowe;
5) czasopisma dla dzieci i młodzieży;
6) czasopisma ogólnopedagogicznej i metodyczne dla nauczycieli;
7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne;
8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli;
9) zbiory multimedialne;
10) materiały regionalne i lokalne.
 1. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:
1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów;
2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji;
3) wdrażanie do poszanowania książki;
4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;
6) współdziała z nauczycielami;
7) rozwija życie kulturalne szkoły;
8) wpieranie doskonalenia nauczycieli;
9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa;
10) kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki.
 1. Zadania biblioteki szkolnej:
1) popularyzacja nowości bibliotecznych;
2) statystyka czytelnictwa;
3) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego;
4) komputeryzacja biblioteki;
5) renowacja i konserwacja księgozbioru;
6) systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym;
7) współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców;
8) współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy;
9) Wykształcenie u uczniów umiejętności związanych z wyszukiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i tworzeniem informacji.
 1. Biblioteka pełni funkcje:
1)  kształcąco-wychowawczą poprzez:
 1. a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
 2. b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
 3. c) kształcenie kultury czytelniczej,
 4. d) wdrażanie do poszanowania książki,
 5. e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
2)  opiekuńczo-wychowawczą poprzez:
 1. a) współdziałanie z nauczycielami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, w tym świetlicowych,
 2. b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,
 3. c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
 4. d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
3)  kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.
 1. Biblioteka w szczególności podejmuje działania związane z:
1)  rozbudzaniem i rozwijaniem potrzeb i zainteresowań czytelniczych;
2)  przygotowaniem do korzystania z różnych źródeł informacji;
3)  kształtowaniem kultury czytelniczej;
4)  udzielaniem pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
5)  przygotowaniem do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;
6)  doskonaleniem umiejętności uczenia się;
7)  otaczaniem opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;
8)  pomocą uczniom mającym trudności w nauce;
9)  ewidencją materiałów bibliotecznych, polegającą na ujęciu wpływów i ubytków w sposób umożliwiający identyfikację tych materiałów oraz na ujęciu ilościowym i wartościowym ich stanu z zachodzącymi w nim zmianami.
 1. Biblioteka współpracuje z pracownikami Szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:
1) organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych;
2) wymiany doświadczeń i informacji, z zastrzeżeniem zachowania zasad przetwarzania informacji i danych osobowych, w szczególności ich zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem;
 1. Zasady współpracy biblioteki z uczniami:
1)  udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne;
2)  rozpoznawanie i wspieranie zainteresowań i potrzeb czytelniczych i literackich poprzez rozmowy indywidualne, ankiety, konkursy;
3) informowanie o zbiorach, doradzanie;
4)  prowadzenie lekcji bibliotecznych i zajęć indywidualnych podczas odwiedzin uczniów w bibliotece;
5)  pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji, poszukiwaniu potrzebnych informacji;
6)  opieka nad uczniami przebywającymi w czytelni.
 1. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez:
1) udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
2) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;
3) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego;
4) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów;
5) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów;
6) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki;
7) umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości nauczycieli;
8) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów.
 1. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa się poprzez:
1) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
2) organizowanie imprez w środowisku lokalnym;
3) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom;
4) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci;
5) organizację wycieczek do innych bibliotek;
6) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa;
7) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim;
8) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych bibliotek;
9) udział w spotkaniach z pisarzami;
10) udział w konkursach poetyckich i plastycznych.
§54 a.
Świetlica szkolna
 1. Szkoła jest obowiązana jest zorganizować świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
 2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 3. Świetlica funkcjonuje w godzinach od 12:40 do godziny 16:00.
 4. Świetlica pełni funkcje:
 • opiekuńczą;
 • wychowawczą;
 • profilaktyczną;
 • edukacyjną.
  1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
  2. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.
  3. W przypadku szkół specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów specjalnych
   i integracyjnych zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych liczba uczniów na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela odpowiada liczbie uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego lub integracyjnego.
  4. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlica określa Regulamin Świetlicy zatwierdzony przez dyrektora.
XII. ZAKRESY ZADAŃ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW, UCZNIÓW, PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH.
§55.
NAUCZYCIELE
 1. Obowiązki:
 • odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów przebywających pod jego opieką podczas zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych oraz imprez pozalekcyjnych;
 • zwraca uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwraca się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadamia pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub kieruje tę osobę do dyrektora;
 • wszelkie dostrzeżone zdarzenia noszące znamiona przestępstwa lub stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły;
 • punktualnie rozpoczyna i kończy zajęcia;
 • nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć może zobowiązać uczniów do wyłączenia posiadanych telefonów lub urządzeń elektronicznych.
 • rzetelnie, prawidłowo i bez opóźnień prowadzi dokumentację szkolną;
 • we wrześniu zapoznaje rodziców i uczniów z zasadami oceniania, dotyczącymi nauczanego przedmiotu oraz przestrzega tych postanowień.  W zasadach  sformułowane  są wymagania edukacyjne dotyczące uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, warunkach i trybie uzyskiwania wyższych niż przewidywane ocen rocznych (okresowych), sposobach informowania rodziców, procedurach odwołania się od proponowanej oceny, stosowanym systemie ocen cząstkowych;
 • realizuje treści wychowawcze zawarte w szkolnych programach wychowawczym i profilaktycznym, oraz określone w podstawach programowych dla zajęć i ścieżek edukacyjnych;
 • realizuje zastępstwa doraźne, przydzielone przez dyrektora szkoły;
 • odpowiada za poziom wyników edukacyjnych w zakresie swojego przedmiotu;
 • dba o stan warsztatu pracy, sprzętu i przydzielonych mu środków dydaktycznych – prowadzi ich ewidencję ilościową, dokonuje czynności inwentaryzacyjnych;
 • odpowiada za zniszczenie majątku szkoły, wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia;
 • odpowiada za nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na skutek pożaru.
 1. Prawa:
  • do wyboru programów nauczania oraz dokonywania ich modyfikacji;
  • do uzyskiwania od rodziców rzetelnej informacji dotyczącej rozwoju i stanu zdrowia dziecka;
  • do decydowania o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej zajęć edukacyjnych / zachowując ustaloną procedurę /;
  • do współdecydowania o nagrodach i karach przewidzianych prawem szkolnym;
  • do wyrażania opinii odnośnie oceny zachowania;
  • do wyrażania opinii dotyczące zagadnień edukacyjnych, wychowawczych, współpracy z rodzicami, innych spraw szkolnych;
  • do współuczestniczenia w tworzeniu prawa szkolnego;
  • do aktualnych i rzetelnych informacji dotyczących spraw oświatowych oraz własnej sytuacji zawodowej.
§56.
PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI
 1. Podlegają służbowo dyrektorowi szkoły w rozumieniu ustawy Prawo Oświatowe.
 2. Zakres obowiązków tych pracowników a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły.
 3. Czuwają nad bezpiecznym spędzaniem czasu na przerwach oraz imprezach pozalekcyjnych.
 4. Są zobowiązani do informowania nauczycieli, wychowawców i dyrektora szkoły o nieprawidłowych formach zachowania uczniów: niszczenie mienia, brak obuwia zamiennego w szkole, kradzieże, używanie środków odurzających, alkoholu, palenie papierosów.
 5. W stosunku do dzieci nie podnoszą głosu, nie używają słów wulgarnych.
 6. Zobowiązani są do reagowania na niedostosowany do bieżącej pogody ubiór ucznia /szczególnie podczas złej pogody/.
§57.
WYCHOWAWCY KLAS
 1. Obowiązki:
 • prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację klasową;
 • opracowuje w oparciu o Program Wychowawczo – Profilaktyczny plan wychowawcy klasowego /w porozumieniu z uczniami i rodzicami/ – na cykl edukacyjny;
 • jest zobowiązany do rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów i informowania nauczycieli o trudnych przypadkach w tym zakresie;
 • podejmuje próby niesienia pomocy wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej poprzez np. współpracę z instytucjami  – GOPS, Sąd Rodzinny, Poradnia PP;
 • podejmuje systematyczne wysiłki mające na celu wytworzenie atmosfery wspólnoty klasowej;
 • co najmniej raz w półroczu organizuje dla klasy imprezę pozalekcyjną /np. rajd rowerowy, ognisko, spotkanie z rodzicami i dziećmi;
 • rozwiązuje konflikty klasowe zgodnie z ustaloną procedurą;
 • informuje rodziców o przewidywanych rocznych lub okresowych ocenach niedostatecznych /zgodnie z ustaloną procedurą /;
 • jest przewodniczącym zespołu klasowego nauczycieli;
 • informuje nauczycieli uczących w danej klasie o wskazaniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dotyczących danego ucznia.
 1. Prawa:
 • decyduje o ocenie zachowania /zgodnie z zasadami ustalonymi w WO/;
 • decyduje o formach i metodach pracy wychowawczej (w porozumieniu z uczniami i rodzicami);
 • prawo do uzyskania pomocy w sytuacjach trudnych ze strony dyrektora szkoły oraz odpowiednich instytucji wspomagających szkołę;
 • przydzielany jest na cały cykl kształcenia /kl.0-III, IV-VIII/.
 
§58.
UCZNIOWIE
 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 4. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 3, jeżeli dziecko:
 • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
§58 a.
 
 1. Obowiązki:
 • uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie;
 • ze względu na spóźnienie na zajęcia uczeń zobowiązany jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia.
 • uczeń zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu;
 • w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia zajęć przez nauczyciela;
 • zabiera głos na lekcji tylko wtedy, gdy zostanie upoważniony przez nauczyciela po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru;
 • uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych najpóźniej w ciągu 2 tygodni od ponownego stawienia się na zajęciach;
 • uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej nieobecności na zajęciach;
 • postępować zgodnie z dobrem wspólnym społeczności szkolnej, dbać o honor i tradycję Szkoły, współtworzyć jej autorytet;
 • znać obowiązujące przepisy prawa oświatowego;
 • wypełniać polecenia nauczycieli i pracowników Szkoły zgodne z tymi przepisami, mieć odwagę przeciwstawić się poleceniom łamiącym prawo;
 • okazywać szacunek osobom dorosłym oraz kolegom;
 • na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne z udziałem uczniów skierowane do innej osoby. Uczeń powinien przeciwstawiać się przejawom brutalności, przemocy, używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów;
 • szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka; zachować tajemnicę korespondencji i dyskusji / nie dotyczy to spraw zagrażających zdrowiu lub życiu innych/;
 • chronić własne i innych zdrowie i bezpieczeństwo /nie palić i nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających/;
 • utrzymywać czystość i higienę osobistą, dbać o porządek i estetykę swojej klasy, szkoły oraz jej otoczenia;
 • uczeń zobowiązany jest do zachowania schludnego wyglądu i noszenia stroju, stosownego do okoliczności.: – strój galowy : biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie – dla dziewcząt, biała koszula i długie ciemne spodnie – dla chłopców                                                                                                                                          -strój upamiętniający patrona szkoły–  zielone piątki – częstotliwość ubierania stroju ustalona przez Samorząd Uczniowski-  to: strój w kolorze khaki                                                                                               strój codzienny: schludny i estetyczny strój, bez ekstrawaganckich dodatków.
Zabrania się noszenia ubiorów, ozdób i symboli sprzecznych z Konstytucją RP, godzących w zasady moralności i etyki, a także ozdób i przedmiotów niebezpiecznych dla samego ucznia oraz innych osób.                     Strój powinien zakrywać brzuch. Ubrania nie mogą eksponować bielizny osobistej.
Strój nie może zawierać wulgarnych napisów i rysunków, również w języku obcym.                                                           Przez cały rok obowiązuje zmiana obuwia.                                                                                                                    strój na w-f i zajęcia sportowe:
zmienny strój oraz obuwie sportowe: biała koszulka, spodnie -krótkie lub długie dresowe.
Zgodnie z regulaminem BHP- obowiązuje zakaz ćwiczenia na lekcjach wychowania fizycznego w biżuterii (kolczyki, zegarki, łańcuszki),
Podczas zajęć wychowania fizycznego długie włosy należy mieć spięte.
 • szanować mienie szkolne, społeczne i prywatne;
 • naprawić szkody wynikłe w wyniku własnej umyślnej działalności (także materialne);
 • uczeń ma bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na przerwach oraz podczas zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy nauczyciel pozwoli wykorzystać urządzenie jako środek dydaktyczny.
 1. Prawa:
1)  do informacji – wiedzy o dokumentach szkolnych, zmianach w nich dokonywanych; jawności ocen nauczania oraz zachowania, możliwości ich poprawienia lub przystąpienia do egzaminu poprawkowego; jawności decyzji w sprawach ucznia;
2) do nauki – swobodny dostęp do nauki i pomocy w przypadku trudności, zaś dla ucznia zdolnego – prawo do indywidualnego programu nauki; prawo do zapisywania się do organizacji działających na terenie szkoły;
3) do ujawniania (lub nieujawniania) swoich przekonań religijnych, uczestniczenia w lekcjach religii oraz obrzędach religijnych;
4) do wyrażania swoich poglądów i opinii w kwestiach dotyczących spraw szkolnych oraz osobistych – w tym wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego, redagowania gazetki szkolnej, opiniowania dokumentów szkolnych, rozstrzygania konfliktów, itp.;
5) do  ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, jednakowego traktowania bez względu na wygląd, sytuację materialną, status rodziny;
6) do ochrony prywatności – zachowania tajemnicy korespondencji i informacji z życia prywatnego;
7) do odpowiedniego standardu życia – pomocy w trudnej sytuacji materialnej, uzyskaniu posiłków w stołówce, stypendiów, itp.;
8) do ochrony zdrowia – zapewnienie higienicznych warunków do nauki, rozrywki i zabawy (w tym odpowiednio skonstruowanego planu zajęć, odpowiedniej temperatury pomieszczeń, opieki wychowawców podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych itp.);
9) do obrony – możliwości odwołania od decyzji nauczyciela, dyrektora, rady pedagogicznej.
 
§58 b.
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia
 1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału.
 2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.
 3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za pośrednictwem samorządu
 4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i
 5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze wskazaniem właściwego
 6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez
 7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.
 8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia
 9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór
 10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano skargę.
 
XIII. UCZNIOWSKIE NAGRODY I KARY
 
§59.
Nagrody
         Uczeń może być nagrodzony w następujący sposób:
 • zgodnie z zasadami, opisanymi w WO;
 • poprzez pochwały:
 1. a) ustne (nauczyciela, wychowawcy, Dyrektora) – stosowane w obecności klasy, społeczności szkolnej, rodziców,
 2. b) pisemne ( dyplomy, listy pochwalne, podziękowania dla rodziców);
 • poprzez nagrody rzeczowe;
 • poprzez udział w reprezentacji szkoły (np. poczet sztandarowy).
§59 a.
Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody
 1. Istnieje możliwość odwołania się od nagrody bezpośrednio do Dyrektora Szkoły lub za pośrednictwem wychowawcy klasy, w trybie do 7 dni od daty jej przyznaniu.
 2. Odwołanie od przyznanej nagrody polega na złożeniu wyczerpujących, pisemnych wyjaśnień oraz prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 3. Dyrektor szkoły do 7 dni od daty wpływu rozpatruje odwołanie.
 4. O podjętej decyzji informuje zainteresowanego w formie pisemnej.
 5. Podjęta przez dyrektora szkoły decyzja jest ostateczną.
§60.
Kary
 1. Uczeń może być ukarany w następujący sposób:
 • upomnienie ustne wychowawcy klasy lub Dyrektora Szkoły;
 • upomnienie pisemne wychowawcy klasy lub Dyrektora Szkoły;
 • (uchylony);
 • w przypadku świadomych zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu innych np.:
 1. szczególnie drastycznego, chuligańskiego zachowania (np. pobicia, zastraszania, wyłudzania),
 2. notorycznych kradzieży,
 3. palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, połączonego z demoralizującym wpływem na innych uczniów,
 4. wulgarnego zachowania w stosunku do uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
gdy wcześniej stosowane środki zaradcze nie przyniosły oczekiwanego rezultatuprzeniesienie do innej szkoły – za zgodą kuratora oświaty;
 • powiadomienie policji i sądu dla nieletnich – w przypadku zachowań szczególnie drastycznych, np. kradzieży z wymuszeniem, bójek, itp.
 1. Przed wymierzeniem kary przeprowadzone być powinno postępowanie wyjaśniające, uwzględniające okoliczności zdarzenia, świadków, wyjaśnienia ucznia.
 2. Dyrektor szkoły jest obowiązany do pisemnego powiadomienia rodziców w przypadku otrzymania przez ucznia kary określonej w ust.1 pkt 2-5.
 3. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od udzielonej kary w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia o udzieleniu kary za pośrednictwem wychowawcy klasy.
 4. Dyrektor szkoły powołuje komisję odwoławczą w składzie:
1) wychowawca klasy;
2) nauczyciel uczący w danej klasie;
3) przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
 1. Przewodniczącym komisji jest dyrektor szkoły.
 2. Komisja w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku o anulowanie kary podejmuje decyzję o jej podtrzymaniu lub anulowaniu.
 3. Od decyzji komisji odwoławczej uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 4. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje również prawo zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Ucznia – w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.
 5. Zarówno procedury ukarania ucznia, jak też odwoławcze powinny być sporządzone na piśmie.
 6. Nie mogą być stosowane kary, naruszające nietykalność ucznia oraz jego godność osobistą.
§60 a.
Przeniesienie ucznia do innej szkoły
W uzasadnionych przypadkach uczeń-na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą Rady Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego – może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal:
 • notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły;
 • nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia;
 • wchodzi w konflikt z prawem;
 • świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze;
 • ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na pozostałych uczniów;
 • dokonuje kradzieży;
 • demoralizuje innych uczniów;
 • umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;
 • jest agresywny- dokonuje pobić i włamań;
 • używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych;
 • nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego.
XIV. REKRUTACJA UCZNIÓW.
 
§61.
Zasady rekrutacji uczniów oraz spełniania obowiązku szkolnego
 
 1. Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 5- 6 lat. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 2. Zapisy dzieci odbywają się na podstawie informacji przekazanych przez odpowiednią komórkę Urzędu Gminy, w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
 3. Dziecka zapisywane jest osobiście przez rodziców.
 4. Dane osobowe spisywane są z dokumentu tożsamości rodzica lub metryki urodzenia dziecka.
 5. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 14 ust. 1a lub art. 16 ust. 3 ustawy, a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.
 6. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 7. Do szkoły przyjmowane są:
1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
2) na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w   przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 1. Decyzję o przyjęciu ucznia spoza obwodu szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
 2. Do klasy programowo wyższej niż pierwsza przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.
 3. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń zostaje przyjęty, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia
 4. Obowiązek szkolny uczniowie spełniają poprzez uczęszczanie do szkoły.
 5. Na prośbę rodziców szkoła umożliwia realizację obowiązku dzieciom niepełnosprawnym, zamieszkałym w obwodzie szkoły. Decyzję o formie realizacji przez dzieci podejmuje Dyrektor, który organizuje także odpowiedni sposób nauczania – w zależności od rodzaju niepełnosprawności.
 6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor na wniosek rodziców może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia klasy lub szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.
 7. Za nie spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się nieprzerwaną nieobecność ucznia przekraczającą dwa tygodnie zajęć lekcyjnych i nie powiadomienie o jej przyczynach wychowawcy lub dyrektora szkoły. Nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
                                                     XV.  CEREMONIAŁ SZKOŁY
 1. Szkoła posiada sztandar szkoły.
 2. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły nauczycieli.
 3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas IV-VIII Szkoły o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu.
 4. Skład osobowy pocztu sztandarowego:
  1. Chorąży (sztandarowy)-jeden uczeń,
  2. Asysta- dwie uczennice.
 5. Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie.
 6. Insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki.
 7. Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół instytucji lub organizacji.
 8. Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem).
 9. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu.
 10. Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”.
 11. Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość.
 12. Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar.
 13. Sztandar oddaje honory:
  1. na komendę „Do hymnu” i „Do hymnu szkoły”,
  2. w czasie wykonywania „Roty”,
  3. gdy grany jest sygnał wojska polskiego – uroczystości z udziałem wojska,
  4. w trakcie ślubowania uczniów klasy pierwszej,
  5. podczas opuszczenia trumny do grobu,
  6. w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
  7. podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,
  8. w trakcie uroczystości kościelnych.
 14. Logo szkoły prezentuje ikonę kaganka oświaty na ciemnozielonym tle oraz nazwę szkoły. Logo umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach, pismach wychodzących, itp.
 15. Szkoła posiada hymn – „Bystrzyccy bohaterowie”. Hymn śpiewany jest podczas rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz innych szkolnych uroczystości.                                                                                                                                                              Ślubowanie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
 16. Ślubowanie uczniów klasy pierwszej odbywa się podczas uroczystości szkolnej po wprowadzeniu sztandaru.
 17. Uczniowie klasy pierwszej podchodzą do sztandaru i w postawie zasadniczej z wyciągniętą na wprost na wysokości ramienia prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzają rotę przysięgi: „My, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bystrzyckich Żołnierzy Niepodległości ślubujemy: aby twórcze życie w dobru, prawdzie i pięknie było naszym pasjonującym zadaniem”.
 18. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów. Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duże pióro, mówiąc: „Pasuję Cię na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bystrzyckich Żołnierzy Niepodległości w Bystrzycy”.
 19. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe, uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły: rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie klasy pierwszej, zakończenie roku szkolnego.
 20. Patrona obchodzone jest w rocznicę nadania szkole imienia Bystrzyckich Żołnierzy Niepodległości.
 21. Składanie kwiatów przed tablicą patrona dokonywane jest w czasie rozpoczęcia roku szkolnego, Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada oraz w dniu patrona szkoły. 20. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych:                                                                                            1. Na komendę prowadzącego uroczystość:
  1. „Baczność, Sztandar Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bystrzyckich Żołnierzy Niepodległości w Bystrzycy wprowadzić”- wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”;
  2. „Do hymnu” – w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 4 zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;
  3. „Do ślubowania”- uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą „Spocznij”;
  4. „Do przekazania sztandaru” – uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet; zdający i przyjmujący sztandar Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę: „Przekazujemy Wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej im. Bystrzyckich Żołnierzy Niepodległości w Bystrzycy. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę i jej Patrona”. Chorąży pierwszego składu nowego pocztu przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, wstaje; Chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym czasie asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas; „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda „Spocznij”.
  5. Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, Sztandar PSP im. Bystrzyckich Żołnierzy Niepodległości w Bystrzycy  wyprowadzić”- uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą, a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij!”.
 
XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§62.
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§63.
Sprawy niezapisane w niniejszym Statucie regulują przepisy prawa oświatowego.
 
§64.
Nowelizacje w statucie mogą być dokonywane na wniosek każdego z organów szkoły, muszą być one zgodne z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
§65.
 
Każdą zmianę treści niniejszego Statutu zatwierdza uchwałą rada pedagogiczna po zaopiniowaniu przez radę rodziców i samorząd uczniowski.
§66.
Postanowienia statutu znajdują się u  dyrektora i są przekazywane przez wychowawców:
1) uczniom – na godzinach wychowawczych;
2) rodzicom – na zebraniach.
§67.
 
Jeżeli nowelizacja w statucie jest bardzo istotna, wychowawcy w trybie pilnym zwołują zebrania z rodzicami.
§68.
 
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895), nazwy przedmiotów: zajęcia techniczne i zajęcia komputerowe stosuje się w realizacji II etapu edukacyjnego podstawy programowej kształcenia ogólnego, począwszy od roku szkolnego 2009/2010 w klasach I szkoły podstawowej.