PRZEDSZKOLE

Zadania, które są stawiane dzieciom w naszym przedszkolu są dostosowane do wieku oraz możliwości i zainteresowań dziecka. Większość wiedzy jest przekazywana w formie zabawy, w którą dzieci są bardzo zaangażowane, dlatego też chętnie w niej uczestniczą. Wszystko to odbywa się za pomocą zrozumienia i akceptacji dla twórczych działań dziecka.

GODZINY PRACY NPP:

Poniedziałek – piątek 7:00- 16:00 (w okresie od 1 września do 31 lipca)

RAMOWY PLAN DNIA:

7:00 – 8:00 Przychodzenie dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi.

8:00 – 8:30 Zajęcia odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

8.30- 9:00 Przygotowanie do śniadania- czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

9:00- 9:30 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków
kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9:30 – 9:50 Czynności higieniczne- mycie ząbków (kształtowanie nawyków dbałości o zdrowie).

10.00 – 11:00 Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych i rytmicznych zgodnie z tematyką zajęć.

11:00- 11:50 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu- czynności samoobsługowe (nauka ubierania się). Zabawy swobodne w ogrodzie, parku leśnym, zajęcia ruchowe, spacery.
Kształtowanie świadomości przyrodniczej.

11:50- 12:00 Powrót do szkoły, czynności samoobsługowe w szatni. Przygotowanie obiadu.

11:00- 11:50- Przygotowanie do wyjścia do ogrodu- czynności samoobsługowe (nauka ubierania się). Pobyt na świeżym powietrzu; gry i zabawy ruchowe w Parku Leśnym. Kształtowanie i edukacja świadomości przyrodniczej.

11.50- 12.00- Powrót do przedszkola, czynności samoobsługowe w szatni. Przygotowanie do obiadu

12:00- 12:30 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego
zachowywania się przy stole oraz posługiwania się sztućcami.

12:30- 13:00 Leżakowanie. Słuchanie bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej, muzyki- wyciszenie.

13:00- 14:15 Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy dowolne.

14:15  – 14:30 Czynności higieniczne w łazience- przygotowanie do podwieczorku.
Podwieczorek. Realizacja założeń programowych w zakresie
kulturalnego zachowania się przy stole.

15:00- 16:00 Zabawy odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Prace indywidualne i
zespołowe w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.

KODEKS PRZEDSZKOLAKA:

1. Jestem dobrym kolegą i koleżanką.

2. Szanuję innych, a inni szanują mnie, słuchamy siebie nawzajem.

3. Pomagam kolegom i koleżankom.

4. Zabawki są wspólne, więc dzielę się nimi z innymi.

5. Szanuję zabawę kolegów i nie niszczę ich pracy.

6. Dbam o czystość i porządek w sali.

7. Zostawiam porządek w miejscu pracy i zabawy.

8.Szanuję cudzą własność.

9. Nie skarżę na kolegów i koleżanki.

10. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych.

11. W sali chodzę spokojnie, bo wiem, że pobiegać mogę w przedszkolnym ogrodzie.

12. Grzecznie i spokojnie rozmawiam z kolegami i z dorosłymi.

13. Używam czarodziejskich słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

14. Pamiętam o ważnych słowach: dzień dobry, do widzenia.

15. Staram się nie hałasować.

16. Wychodzę z sali, przedszkola i ogrodu przedszkolnego, tylko za zgodą nauczyciela.

CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO:

1. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2. Głównym celem Punktu jest zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności i wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Zadaniem Punktu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących ze środowisk wiejskich.

3. Punkt jest placówką przeznaczoną dla dzieci 2,5 – 6- letnich również niepełnosprawnych, jeżeli pomieszczenie jest dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej i dodatkowo zapewniona zostanie opieka osoby dorosłej.

4. Punkt realizuje swoje cele i zadania we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

5. Działalność wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza oraz działalność organów Punktu prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa i zasadami pedagogiki.

6. Realizacja celów Punktu może być wspierana na warunkach uzgodnionych z organem prowadzącym, przez osoby prawne i fizyczne oraz instytucje i organizacje.

7. Zapewnienie stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w punkcie oraz w trakcie zajęć poza terenem punktu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

8. Kształtowanie w dzieciach czynnej postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

9. Rozwijanie sprawności ruchowej.

10. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności oraz umacniania wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.

11. Zachęcanie i stwarzanie sytuacji do podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.

12. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez Punkt przedszkolny programów nauczania, do jego indywidualnych potrzeb.

13. Budzenie i rozwijanie wrażliwości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

14. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

15. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.

16. Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym dziecku otoczeniu społecznym- kulturowym, przyrodniczym oraz technicznym.

17. Przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji w klasie „0”, kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji wobec odmienności kulturowych i narodowościowych oraz poszanowania ich godności światopoglądowej i wyznaniowej.    

Nasza Sala Przedszkolna:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA ! 🙂