Program wychowawczo-profilaktyczny

PROGRAM

WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYSTRZYCY

NA LATA 2021-2024

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).
 • „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” – zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.
 • Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrzycy

WSTĘP

Szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bystrzycy jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze, profilaktyczne i edukacyjne szkoły i środowiska uczniów. Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej i profilaktycznej skierowane do Dyrekcji Szkoły, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, Samorządu Uczniowskiego, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno – wychowawczych. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych i edukacyjnych i skierowanych do uczniów szkoły, nauczycieli i rodziców. Program powstał na podstawie wyników i raportu z diagnozy przeprowadzonej w ramach projektu MEN oraz diagnozy (rozmowy z uczniami i rodzicami, obserwacji) przeprowadzonej przez nauczycieli.

Zostały ustalone kierunki działań wychowawczych i profilaktycznych w pracy z uczniami. Są nimi:

 • wychowanie do wartości uznanych przez tradycję, historię i kulturę naszego narodu
 • stwarzanie optymalnych możliwości do osiągnięcia sukcesu przez ucznia
 • bezpieczeństwo
 • zdrowy styl życia
 • spędzanie wolnego czasu służące wszechstronnemu rozwojowi dziecka
 • przeciwdziałanie agresji, dyskryminacji i innym negatywnym zachowaniom

Założenia programowe

Kształtowanie postaw: poszanowania tradycji, historii i kultury własnego narodu, poszanowania dla innych kultur, szacunku dla siebie, innych ludzi i otoczenia, zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji raz respektowanie norm społecznych.

1.Wychowanie do wartości: odpowiedzialność, tolerancja, kreatywność, wiedza, miłość, prawość, wolność, wspólnota, altruizm, piękno.

2. Kształtowanie zdrowego stylu życia i dbałości o kondycję fizyczną i psychiczną, pogłębianie świadomości ekologicznej.

3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

Działania wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego ujęte są w:

 • planach pracy wychowawców klas,
 • planach pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
 • planie pracy Samorządu Uczniowskiego,
 • planie pracy biblioteki szkolnej,
 • kalendarzu imprez i uroczystości szkolnych.
 • planie pracy Rady rodziców
 • planach wychowawczo-profilaktycznych z poszczególnych przedmiotów nauczania ( załączniki do Programu wychowawczo-profilaktycznego).

Cele szczegółowe programu:

Działalność wychowawcza w szkole polega na wspomaganiu ucznia i wychowanka
w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze
:

 1. intelektualnej – przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną oraz popularyzację zachowań prospołecznych, umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań;
 2. fizycznej – zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i  umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 3. psychicznej – zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
 4. społecznej – kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 5. aksjologicznej – dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności (rozwój kreatywności, świadomości własnej wartości, własnych działań twórczych i oddziaływań wychowawczych); kultywowanie tradycji europejskich, narodowych, religijnych, lokalnych, rodzinnych; zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność profilaktyczna szkoły polega na wspomaganiu człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Działania profilaktyczne wspomagają proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska szkolnego i lokalnego oraz obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Program jest skierowany jest do dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I – VIII, nauczycieli i rodziców. Przewidziany jest do realizacji w trakcie 3 lat. Program podlega modyfikacji. Jest spójny wewnętrznie i ma charakter otwarty.

Działalność wychowawcza szkoły obejmuje w szczególności:

 1. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;
 3. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną;
 4. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;
 5. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków;
 6. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów;
 7. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność profilaktyczna szkoły obejmuje w szczególności:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią.
  • Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na drodze i w szkole.
  • Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności
   i satysfakcji życiowej.
  • Bezpieczeństwo uczniów podczas przerw i imprez szkolnych.
  • Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia podczas drogi do i ze szkoły.
  • Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia: pożar, zachowanie na szkolnym korytarzu, szatni, klasie szkolnej, zastępczej sali gimnastycznej, boisku szkolnym, placu zabaw.
  • Uwzględnienie profilaktyki uzależnień: problem narkotyków, dopalaczy, palenie papierosów, picie alkoholu, zachowania agresywne, uzależnienie od Internetu i telefonów komórkowych.
 2. Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole.
 • Uświadamianie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić.
 • Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności asertywnych.
 • Kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych.
 • Wzbudzanie empatii, tolerancji, zachowań prospołecznych i antydyskryminacyjnych.
 • Pedagogizacja rodziców.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3. Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego.
 •  Przedstawienie zasad i reguł współżycia w klasie i szkole.
 • Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych.
 • Uwrażliwienie uczniów na akceptację odmienności i niepełnosprawności.
 • Integracja społeczności klasowej i szkolnej.                                                                                     4. Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia.
 • Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
 • Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą.
 • Uświadomienie jakie zagrożenia dla zdrowia człowieka niosą zaburzenia łaknienie (anoreksja i bulimia, otyłość).

Zadania wychowawczo- profilaktyczne

             1. Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, logopedą, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze Statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • stwarza warunki do przestrzegania w szkole wytycznych MEiN, MZ i GIS obowiązujących w okresie pandemii, zapewnia równowagę pomiędzy wymaganiami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów,
 • dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków do realizacji pasji, udziału z zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą,
 • czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

        2. Rada pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców ,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

       3. Nauczyciele:

 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • podczas dyżurów zwracają szczególną uwagę na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: toalety, schody, szatnia itp.,
 • informują na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków,
 • wdrażają do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtują umiejętności odmawiania i negocjacji,
 • dają przykłady odpowiedzialności, sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • doskonalą umiejętności w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-19,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

         4. Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych  Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • pomagają uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,
 • dbają o podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów – zajęcia z wychowawcą dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, itp.),
 • współpracują z rodziną, systematyczne informują rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,
 • realizują programy profilaktyczne dotyczące palenia tytoniu i picia alkoholu (w tym programy profilaktyczne pod patronatem SANEPIDU) rozwijania umiejętności interpersonalnych,
 • prowadzą zajęcia redukujące napięcie (zajęcia relaksacyjne, zajęcia śródlekcyjne),
 • kształtują postawy poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • kształtują pożądany system wartości,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • współpracują z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

        5. Zespół wychowawców:

 • opracowuje zasady współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły.

     6. Pedagog szkolny/psycholog:

 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 •  współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
 •  wspiera nauczycieli, wychowawców w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

  7. Logopeda:

 • prowadzi diagnozowanie logopedyczne, w tym badania przesiewowe w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 • prowadzi zajęcia logopedyczne dla uczniów oraz porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 • podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.                                                      8. Rodzice:
 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

      9. Samorząd uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
  z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH

NA LATA 2021-2024

I. UCZEŃ NA DRODZE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

 

CELE ZADANIA
O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM
 
FORMY I SPOSOBY
REALIZACJI
OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów 1.Budzenie ciekawości poznawczej.

2.Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.

3.Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

3.Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji i ich twórczym wykorzystaniu.

4.Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

5.Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej uczniów. Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych zainteresowań.

6.Wyrabianie samodzielności uczniów

7.Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień.

Organizowanie konkursów.

Indywidualna praca z uczniem zdolnym oraz z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
Stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach,

Praca metodą projektu

Nauka dodatkowego języka obcego
– stymulowanie aktywności
poprzez motywowanie: prezentację osiągnięć uczniów np. wystawy prac uczniów.

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań.

Przygotowanie programów artystycznych na uroczystości w szkole.

Udział uczniów w projektach organizowanych przez szkołę lub inne instytucje kultury twórczych postaw oraz działalności dodatkowej
na rzecz środowiska, szkoły.

Indywidualna praca wychowawców dotycząca wyboru dalszej drogi zawodowej.

2.Wspomaganie uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu.

Realizowanie tematyki z doradztwa zawodowego od oddziału przedszkolnego do klasy VIII;

 

Organizowanie zajęć z doradztwa zawodowego w klasie VII i VIII, prowadzonych przez doradcę zawodowego

Udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom;

 

Organizowanie spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy – promowanie dobrych wzorców;

Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.

Organizowanie wyjazdów w celu poznania różnych zawodów.

Dyrektor,

wychowawcy, nauczyciele

nauczyciel języka obcego

nauczyciele przedmiotów

nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy, nauczyciele

Nauczyciel doradztwa zawodowego

Wychowawcy

Wychowawcy

wychowawcy

2.Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1. Rozpoznanie potrzeb.

Zapoznanie p wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie z opiniami i orzeczeniami z PPP posiadanymi przez uczniów.

Organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2.Objęcie opieką uczniów z problemami w nauce i zachowaniu – wg zaleceń PPP.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno –wyrównawcze.

Opracowanie programu IPET dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Organizowanie zajęć rewalidacyjnych.

Spotkania z psychologiem szkolnym

Dyrektor,

wychowawcy, nauczyciele

psycholog szkolny,

logopeda

II . KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

CELE ZADANIA
O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM
 
FORMY I SPOSOBY
REALIZACJI
OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1.Przygotowanie uczniów
do świadomego, aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym.
 
1.Rozwijanie samorządności uczniów.

2.Uczenie zasad demokracji.

 

 

3.Rozwijanie tolerancji wobec innych.

Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych
i odmiennych kulturowo.

 

4.Poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia.

 

5.Rozwijanie zainteresowań uczniów, rozbudzanie pasji.

6.Organizowanie czasu wolnego. Udział w zawodach sportowych i innych formach prezentacji własnych umiejętności, wiedzy.

 

 

 

 

 

 

7.Kształtowanie umiejętności refleksyjnego, celowego korzystania z elektronicznych nośników informacji- Internet, gry komputerowe, telewizja, radio.

 

 

8.Uczestnictwo w organizacji uroczystości szkolnych, imprez itp.

 

9. Udział uczniów w akcjach organizowanych przez szkołę.

 

10.Kształtowanie umiejętności bycia członkiem zespołu klasowego, szkolnego. Integracja zespołu klasowego.

 

11. Wyrabianie samodzielności uczniów

12.Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.

 

 

 

Udział w pracach samorządu szkolnego i klasowego.

Udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły.

 

Organizacja wycieczek, uroczystości klasowe i szkolne.

Reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości lokalnych.
Spotkanie z seniorami z okazji Dnia Babci i Dziadka, Festynu Rodzinnego.

Kodeks Ucznia, kontrakty
Statut Szkoły, regulaminy szkolne.

Wyjazdy do kina, teatru, oglądanie sztuk teatralnych, koncertów.

Zapraszanie osób o nietuzinkowych pasjach i zainteresowaniach.
Spotkania z ciekawymi osobami.

 

Realizacja projektów przedmiotowych, szkolnych.

Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym – organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach.

 

Lekcje wychowawcze, pogadanki, prezentacje, gazetki szkolne – materiały informacyjne  na temat niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych
i telewizji.

 

Udział w lekcjach muzealnych,
w konkursach, zawodach sportowych. Prezentacja wyników konkursów na apelu, na gazetkach szkolnych.

 

Udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły. Organizacja wycieczek, uroczystości klasowe i szkolne.

Konkursy pięknego czytania w kl.1-3 i 4-8.

Prezentowanie najciekawszych pozycji czytelniczych dla dzieci.

Spotkania pasjonatami czytania, lokalnymi autorami.

Udział w Narodowym Czytaniu.

Systematyczne korzystanie  z biblioteki szkolnej.

 

 

 

  Dyrektor,

Opiekun samorządu Uczniowskiego

wychowawcy klas, nauczyciele,

samorząd uczniowski,
psycholog szkolny,

rodzice

wychowawcy klas,

wychowawcy klas,

wychowawcy klas,

nauczyciele przedmiotów

wychowawcy

 

Wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy, bibliotekarz

2.Eksponowanie reguł kulturalnego zachowania, wartości i norm aprobowanych społecznie.

 

1.Budowanie systemu wartości- przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości. Szacunek wobec członków rodziny, nauczycieli i innych osób.

Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów
w życiu społecznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów, ludzi, religii, zjawisko homofonii.

 

3.Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, zawierania kompromisów.

4.Egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec osób dorosłych, rówieśników.

5.Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka.

6.Udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w gminie, powiecie i województwie-kino, teatr.

7.Odpowiedzialne wykorzystywanie środków komunikacji medialnej.

8. Dbałość o czystość języka polskiego.

9. Podtrzymywanie tradycji
i życia kulturalnego w szkole.

10.Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny.

11.Praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły.

12.Promowanie uczniów za pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

13.Uświadomienie uczniom konieczności poszanowania cudzych dóbr materialnych
i osobistych oraz mienia szkoły.

14.Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

Zachęcanie uczniów do podejmowania prac społecznie użytecznych

Lekcje wychowawcze i zajęcia edukacyjne poświęcone tematyce rodziny, wychowania, ważnych wartości

Zaangażowanie w akcje profilaktyczne osób znanych, cieszących się autorytetem społecznym, jak również instytucje np. policja.

Lekcje wychowawcze, pogadanki na temat wartości, zasad wolontariatu.

Powołanie Wolontariatu.

Opracowanie Programu Szkolnego Wolontariatu

Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie.

Pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Prowadzenie zajęć ukazujących wzorce osobowe, właściwe zachowania
i postawy w literaturze, historii, współczesności.

Zajęcia z wychowawcą, scenki dramowe, pogadanki

 

Percepcja wartościowych filmów, sztuk teatralnych, wystaw.

Zajęcia komputerowe
Wyjazdy do kina, teatru, filharmonii.
Andrzejki, szkolna Wigilia,
Dyskoteki szkolne,
Konkursy wiedzy,
Konkursy czytelnicze, literackie, recytatorskie

Lekcje wychowawcze, pogadanki, apele szkolne.
Diagnoza postaw.

Działania mające na celu wykazanie troski o wygląd sal, otoczenia szkoły.

Scenki dramowe na lekcji z wychowawcą, pogadanki, zajęcia z pedagogiem szkolnym.

Omawianie z uczniami prawidłowego postępowania w trudnych sytuacjach.

wychowawcy klas, nauczyciele,
pedagog szkolny,samorząd uczniowski,

rodzice

wychowawcy

 

wychowawcy

Opiekun SU

Opiekun SU

Opiekun SU

Wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów

Wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy

nauczyciele

4.Integracja działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i rodziców.

 

1.Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym oraz innymi prawnymi aktami szkoły.

2.Dokładne precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego i bezpieczeństwa uczniów. Egzekwowanie powyższych wymagań.

3.Uwzględnienie na zebraniach
z rodzicami tematów z zakresu wychowania, adekwatnych do problemów klasowych.

 

4.Badanie opinii rodziców odnośnie skuteczności realizowanych zadań edukacyjnych i wychowawczych.

5.Włączenie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych:

*udział rodziców w tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, Statutu Szkoły, Oceniania Wewnątrzszkolnego
i innych,

*udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, klasowych;

*współpraca z rodzicami w planowaniu działań wychowawczych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka.

*udział w drobnych remontach, upiększaniu klas, budynku itp.

6.Przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia.

 

7. Przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań wychowawczych.
Uświadomienie szkodliwości nadopiekuńczej postawy, liberalnego wychowania, itp.

 

8. Uczestnictwo rodziców w lekcjach otwartych.

9.Organizowanie imprez dla rodziców  i z udziałem rodziców.

10.Wyróżnianie rodziców za wkład pracy, pomoc Szkole w poprawianiu warunków pracy i nauki.

Na spotkaniach rodziców
z wychowawcami klas. 

Działania pracowników szkoły mające na celu bezpieczeństwo uczniów:
dyżury nauczycieli, reagowanie w sytuacjach trudnych.

 

 

W formie ankiet lub wyrażania opinii
na zebraniach klasowych.

 

 

Wychowawcy klas konsultują
z rodzicami ich oczekiwania odnośnie pracy wychowawczej i profilaktycznej.

 

Współpraca z Radą Rodziców.

 

 

 

 

 

Na spotkaniach rodziców
z wychowawcami klas, tablica informacyjna.

 

Prelekcje specjalistów, informacje przekazywane przez wychowawców.

 

 

Angażowanie rodziców do uczestnictwa
i współorganizowania uroczystości oraz wyjazdów klasowych, szkolnych.

Wręczenie rodzicom podziękowań
za pracę.

 

 wychowawcy klas, nauczyciele,
pedagog szkolny,rodzice

wychowawcy klas, nauczyciele,

wychowawcy klas,

rodzice

wychowawcy klas,

rodzice

wychowawcy klas,

rodzice

wychowawcy klas,

rodzice

wychowawcy klas,

rodzice

wychowawcy klas,

rodzice

psycholog

Wychowawcy klas

Dyrektor szkoły

5.Informowanie rodziców uczniów o możliwościach uzyskania różnych form pomocy.

 

 

 

 

 

 1.Bieżąca analiza sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.

2.Rozmowy z rodzicami i uczniami.

 

 Uczniowie korzystają z dofinansowania zakupu podręczników .

Uczniowie korzystają ze zwolnienia z ponoszenia kosztów ubezpieczenia.

Uczniowie korzystają z opieki psychologicznej, logopedycznej w szkole.

 wychowawcy klas, nauczyciele,
pedagog szkolny, Dyrektorrodzice

 

logopeda

 

III. WZMACNIANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI

CELE ZADANIA
O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM
 
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE
2.Poznanie i kultywowanie

tradycji rodzimej, zaznajamianie
z kulturą regionu.

 

1.Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o własnej miejscowości, regionie, kraju.

 

2. Poznanie historii i tradycji własnej rodziny i jej związek z historią regionu.

3.Poznanie sylwetki Patrona Szkoły .

4.Historia szkoły.

5.Kultywowanie tradycji szkolnej.

6.Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach regionalnych. Organizowanie imprez na rzecz szkoły i środowiska.

 

7.Poznanie historii najważniejszych obiektów w gminie.

 

8.Historia i geneza powstania najbliższej „małej ojczyzny”.

 

Wycieczki lokalne, wystawki, gazetki, zajęcia dydaktyczne, tematyczne lekcje wychowawcze, lekcje historii i wiedzy
o społeczeństwie, itp.Organizacja imprez, uroczystości szkolnych i uczestnictwo.

Dbanie o miejsca pochówku patrona szkoły, byłych dyrektorów szkoły i zasłużonych mieszkańców wsi.

Wycieczki, rajdy rowerowe, lekcje historii, pogadanki, wystawki

Prowadzenie kroniki szkolnej

lekcje historii, zajęcia z wychowawcą

występy podczas uroczystości w szkole, gminie, regionie

lekcje historii, zajęcia z wychowawcą

lekcje historii, zajęcia z wychowawcą

Dyrektor szkoły

wychowawcy klas, nauczyciele,
rodzice

 

wychowawcy klas, nauczyciele,

wychowawcy klas, nauczyciele,

wychowawcy klas, nauczyciele,

Nauczyciel plastyki

wychowawcy klas, nauczyciele,

wychowawcy klas, nauczyciele,

wychowawcy klas, nauczyciel historii

wychowawcy klas, nauczyciel historii

3.Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii.

 

1.Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej.

 

2.Zachowanie tożsamości narodowej
we wspólnocie. Wychowanie w duchu tolerancji.

 

3.Poznanie krajów Unii Europejskiej.

 

Pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej, wystawy, konkursy, itp.

 

Warsztaty i lekcje kształtujące postawę tolerancji.

wychowawcy klas, nauczyciele,
rodzice 
4.Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literac­kimi
i wytworami kultury.
 
1.Dbałość o kulturę słowa
i czystość języka polskiego. 

 

 

2.Upowszechnianie czytelnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci.

Korygowanie błędów językowych, sięganie po dobre wzorce literackie.

Zwracanie uwagi na niestosowność słownictwa.

 

Konkursy pięknego czytania w kl.1-3
i 4-8.

Prezentowanie najciekawszych pozycji czytelniczych dla dzieci.

Kontynuowanie udziału w projekcie Cała Polska czyta dzieciom.

Systematyczne korzystanie  z biblioteki szkolnej.

Organizowanie wyjazdów do teatru, filharmonii, muzeum.

Przeciwdziałanie nadmiernemu stosowaniu zwrotów obcojęzycznych – lekcje wychowawcze, lekcje języka polskiego, lekcje biblioteczne.

wychowawcy klas, nauczyciele,
rodzice 

bibliotekarz

Nauczyciele, wychowawcy

IV. BUDOWANIE POSTAWY PROZDROWOTNEJ I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

 

CELE ZADANIA
O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM
 
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1.Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

Promowanie zdrowego stylu życia.

 

1.Korygowanie wad budowy, postawy.

 

2.Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

 

3.Diagnozowanie logopedyczne,
w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów.

4. Zwracanie uwagi na higienę wzroku i działania w zakresie profilaktyki wad wzroku.

 

5. Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała. Dbanie o schludny wygląd zewnętrzny.

 

 

6.Poznanie i przestrzeganie higieny pracy umysłowej

 

 

7.Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.

 

 

8.Poznanie zasad dotyczących zdrowego żywienia oraz zaburzeń
w funkcjonowaniu organizmu spowodowanymi nieodpowiednim odżywianiem (anoreksja, bulimia),
walka z otyłością, skutki używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności. Uświadomienie roli
i znaczenia sportu. Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji
w zakresie dyscyplin sportu.

 

 

 

10.Poszerzenie wiedzy na temat szkodliwości promieniowania ultrafioletowego.

11.kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata (choroby i epidemie, zagrożenia płynące z Internetu).

12.Profilaktyka chorób zakaźnych – koronawirus grypa, i In.

 

Realizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej, zajęć wychowania fizycznego.

Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów
i eliminowania jej zaburzeń.

Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów oraz nauczycielami i wychowawcami.

Badania przesiewowe wzroku w szkole

 

Lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące edukację zdrowotną. Udział w projekcie „Warzywa i owoce w szkole”.

Dzieciństwo bez próchnicy- fluoryzacja.

Wypracowanie nawyku mycia rąk.

Lekcje wychowawcze .

Lekcja przyrody i wychowania do życia w rodzinie – higiena okresu dojrzewania.

 

Pogadanki na godzinach wychowawczych, organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, konkursy.
Organizowanie kół zainteresowań.

Pogadanki z pielęgniarką, pracownikiem Sanepidu, lekarzem.

Realizacja materiału programowego
z przyrody, biologii,
wychowania do życia w rodzinie.
Lekcje wychowawcze, prezentacje, konkursy o zdrowym odżywianiu,
dzień zdrowej żywności, przedstawienia, inscenizacje.

Wspólne drugie śniadanie –
Realizacja programów: Szklanka mleka w szkole Warzywa i owoce w szkole

Pedagogizacja rodziców.

Udział uczniów młodszych w programach propagujących zdrowe odżywianie

Konkurs na temat zasad zdrowego żywienia.

Gazetki ścienne

Uczestnictwo w zajęciach  wychowania fizycznego oraz w zajęciach pozalekcyjnych promujących aktywny tryb życia (wycieczki, piesze, rowerowe, zajęcia sportowe).

Udział w międzyszkolnych imprezach  sportowych, zawodach i  rajdach rowerowych,  zajęcia SKS.

 

Pogadanki, prelekcje dla uczniów i rodziców.

Pogadanki, gazetki ścienne,

prelekcje dla dzieci.

 

Gazetki ścienne, pogadanki, filmy edukacyjne.

Spotkania ze specjalistami: zajęcia warsztatowe.

Lekcje wychowawcze, konferencje dla nauczycieli, prelekcje dla rodziców.

wychowawcy klas, nauczyciele,

logopeda,

pedagog szkolny,

pielęgniarka szkolna,
rodzice,

psycholog szkolny

Wychowawcy

Pielęgniarka szkolna

Wychowawcy

Nauczyciel przyrody, wdż

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

Dyrektor, pielęgniarka, lekarz

Nauczyciel biologii, przyrody, wdż

wychowawcy

Wychowawcy

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Wychowawcy

Nauczyciel wychowania fizycznego,

geografii

Nauczyciel wychowania fizycznego

Wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Dyrektor, nauczyciele,wychowawcy

 

V. PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

CELE ZADANIA
O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM
 
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1. Propagowanie świadomego wybierania programów TV
i racjonalnego korzystania
z komputera,
właściwego korzystania
z telefonów komórkowych
i multimediów.

 

1.Kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne.

 

 

 

 

 

 

 

2.Kształtowanie świadomości niebezpie­czeństw wynikających
z anonimowości kontaktów, respektowanie ograni­czeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanki, spektakle profilaktyczne na temat uzależnień od komputera.

Lekcje wychowawcze, lekcje informatyki, zajęcia wychowania
do życia w rodzinie – zastosowanie
w praktyce umie­jętności bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu
i mediów społecznościowych.

Kulturalne korzystanie z telefonów komórkowych. Zasady etykiety. Umiarkowane korzystanie z komputera, Internetu i gier komputerowych.

Utrwalanie informacji o bezpiecz­nych zachowaniach podczas korzy­stania
z portali społecznościowych oraz metodach przeciwdziałania cyberprzemocy

Lekcje wychowawcze, lekcje informatyki, wychowania do życia w rodzinie, spektakle profilaktyczne, pogadanki.

 

Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli.

 

Realizowanie tematyki godzin wychowawczych dotyczącej uzależnień, w tym uzależnień od telefonów, smartfonów.

 

Zorganizowanie prelekcji dla rodziców na temat negatywnego wpływu smartfonów.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu.

 

wychowawcy klas, nauczyciele,

pedagog szklony,

rodzice,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

 

 

wychowawcy klas, nauczyciele,

pedagog szkolny,

 

wychowawcy klas, nauczyciele,

pedagog szkolny,

 

wychowawcy klas, nauczyciele,

pedagog szkolny,

 

wychowawcy klas, nauczyciele,

2.Stworzenie dobrej                          i przyjaznej atmosfery funkcjonowania ucznia
w społeczności szkolnej.
.

 

 

1.Eliminowanie zagrożeń wynikających
z przemocy i agresji: poznawanie sposobów zespołowego rozwiązywania konfliktów, prowadzenie negocjacji, uczenie się radzenia sobie w sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu. 

2.Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych oraz egoistycznych.

 

3.Kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności nieagresywnego, asertywnego zachowywania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych.

 

 

4.Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu
na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję.

 

5.Podnoszenie kultury słowa, eliminowanie wulgaryzmów
ze słownika ucznia.

 

 

 

6.Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Co to jest przemoc? –warsztaty, drama

Debaty na temat problemów na podstawie obejrzanych filmów.

Współpraca z MOPS.

 

 

Uczestnictwo w akcjach profilaktycznych i informacyjno-edukacyjnych na terenie szkoły.

 

Współpraca z innymi instytucjami (innymi szkołami, kuratorium oświaty, poradniami, policją, samorządem itd.).

 

 

Warsztaty organizowane przez psychologa szkolnego, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

 

Pogadanki na lekcjach, zajęcia w kołach zainteresowań.

Udział w konkursach recytatorskich , ortograficznych, polonistycznych, teatralnych.

Lekcje wychowawcze,
zajęcia wychowania do życia w rodzinie : warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

 

wychowawcy klas, nauczyciele,

pedagog szklony,

rodzice,

pracownicy niepedagogiczni

wychowawcy klas, nauczyciele

Dyrektor szkoły

wychowawcy klas, nauczyciele

Psycholog szkolny

wychowawcy klas, nauczyciele

nauczyciele języka polskiego

wychowawcy klas, nauczyciele

3.Uzależnienia, rozpoznanie ich
i zapobieganie.
 
1.Przekazanie wiedzy na temat wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach.

 

 

 

 

 

2.Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych
i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

 

3.Kształtowanie krytycznego myślenia
i wspomaganie wychowanków
w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

 

4.Podnoszenie wiedzy ucznia na temat zagrożeń społecznych.

5.Kształtowanie umiejętności unikania negatywnych wpływów środowiska.

 

Rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, suplementów diet, papierosów, alkoholu i narkotyków, dopalaczy):

lekcje wychowawcze – pogadanki
i warsztaty,

konkurs plastyczny,

gazetki szkolne – materiały informacyjne,

pogadanka pielęgniarki szkolnej,

prezentacja multimedialna,
spotkania z rodzicami.

Kącik w bibliotece szkolnej na temat: Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?

 

Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów
i ich rodziców lub opiekunów
w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych

Współpraca i spotkania z lekarzem, psychologiem.

Lekcje wychowawcze – pogadanki
i warsztaty, gazetki szkolne – materiały informacyjne,

Realizacja programów profilaktycznych odpowiednio do potrzeb.

Lekcje wychowawcze – pogadanki
i warsztaty, gazetki szkolne – materiały informacyjne,

wychowawcy klas, nauczyciele,

pedagog szklony,

pielęgniarka szkolna,

rodzice,

policja,

psycholog,

 

nauczyciel plastyki

pielęgniarka szkolna

bibliotekarz

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas, lekarz, psycholog

wychowawcy klas

4.Zapoznawanie uczniów
z zasadami bezpieczeństwa
w szkole
i w środowisku.
1.Reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia.

 

 

 

2.Rady na bezpieczne ferie i wakacje

(bezpieczne podróżowanie, wypoczynek nad wodą, nawiązywanie znajomości).

 

3.Poszerzenie wiedzy na temat zachowania bezpieczeństwa
w gospodarstwie rolnym.

Zajęcia z pomocy przedmedycznej: pogadanki, filmy instruktażowe.

Ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek konieczności opuszczenia szkoły.

Pogadanki na temat zachowania zgodnego z regulaminami pracowni biologicznej, fizycznej, chemicznej, itp. Zapoznawanie z przepisami BHP, drogami ewakuacyjnymi w szkole.

 

Pogadanki, prelekcje

Spotkania z policjantem, strażakiem.
Lekcje wychowawcze.

Rozmowy na lekcjach.

Prezentacje, pogadanki na temat bezpieczeństwa na wsi,  podczas prac polowych oraz zabaw w gospodarstwie rolnym.

Spotkanie ze strażakiem.

wychowawcy klas, nauczyciele,

pielęgniarka szkolna,

rodzice,

koordynator Oświaty Zdrowotnej,

pracownicy niepedagogiczni,

policja

dyrektor szkoły

przedstawiciel Straży Pożarnej

 

5.Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi. 1.Kompensowanie deficytów rozwojowych uczniów,
w szczególności u dzieci
ze specyficznymi potrzebami  edukacyjnym. 

2.Stwarzanie uczniom równych szans rozwoju intelektualnego
i fizycznego.

 

 

3.Pomoc rodzicom, nauczycielom
w rozwiązywaniu problemów

Wychowawczych.

 

Organizacja zajęć: dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych,

Indywidualne rozmowy z pedagogiem, wychowawcami.

Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, poradnią specjalistyczną.

Bieżące informowanie rodziców
o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.

Konsultacje dla rodziców.

Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami, programami.

Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

 

dyrektor szkoły

wychowawcy klas, nauczyciele,

pedagog szkolny,

rodzice,

wychowawcy klas, nauczyciele,

pedagog szkolny

wychowawcy klas, nauczyciele,

pedagog szkolny

wychowawcy klas

6.Przeciwdziała

nie przemocy
w rodzinie.

1.Diagnoza środowiska: wczesne wykrywanie form przemocy
w środowisku rodzinnym wychowanków. 

2.Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia.

 

Pogłębianie wiedzy pedagogicznej
w zakresie problematyki przemocy, uczestnictwo w szkoleniach.

Ochrona ofiar przemocy: rozmowy
z uczniem, konsultacje z rodzicamiW razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Powiatowe Centrum Pomocy
w Rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

dyrektor szkoły

wychowawcy klas, nauczyciele,

rodzice,

policja,
kurator sądowy

 

 

 

 

 

VI. WYCHOWANIE EKOLOGICZNE

CELE ZADANIA
O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM
 
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1.Kształtowanie świadomości ekologicznej
u uczniów.
Dbanie o czystość środowiska.
 1.Przybliżenie uczniom problematyki konieczności ochrony środowiska naturalnego.

2.Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego.

 

3.Uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka.

 

4.Wskazanie na sposoby dbania o przyrodę ożywioną i nieożywioną.

 

 

5.Troska o estetykę klasy i szkoły

 

 

Realizacja programów ekologicznych.

Lekcje przyrody, biologii, geografii.

Udział w akcjach np.:
Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi,

zbiórka surowców wtórnych, porządkowanie terenu przyszkolnego
w ramach godzin wychowawczych.

Udział w programach edukacyjnych, projektach ekologicznych.

Organizowanie zajęć w terenie.

Wycieczki .

Organizacja szkolnych konkursów ekologicznych.

Pogadanki tematyczne, wystawki, konkursy.

Przygotowanie gazetek tematycznych
w klasach.

Utrzymanie porządku w klasie, szkole i wokół szkoły.

Udział w akcji Wiosenne i jesienne sprzątanie Świata.

 

wychowawcy klas, nauczyciele,

rodzice,

nauczyciel przyrody, geografii

wychowawcy klas

wychowawcy klas

nauczyciel przyrody, geografii

wychowawcy klas

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uchwalony przez Radę pedagogiczną po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców w dniu 14 września 2021r.