RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).
Poniżej znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Szwai
w Bystrzycy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody. Proszę o zapoznanie się z wymienionymi dokumentami.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców, prawnych opiekunów)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych uczniów jest Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Stanisława Szwai w Bystrzycy, Bystrzyca 137, 23-213 Zakrzówek.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Barbara Ciołek, kontakt przez adres e-mail: basiac17@o2.pl
3. Pana/Pani dane osobowe oraz dane dzieci przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły. Dane
osobowe podlegają przetwarzaniu w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowaczej
oraz wykonywania czynności związanych z organizacją pracy szkoły i przedszkola.
4. Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.),
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz.996, 1000 i 1290)
– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2159 ze zm.),
– Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz.
1591 ze zm.)
– akty wykonawcze do w/w ustaw,
– zgoda osoby, której dane będą przetwarzane.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych oraz danych dzieci będą podmioty,którym należy udostępnić dane na podstawie przepisów prawa, podmioty wskazane przez opiekunów prawnych.
7. Pana/Pani dane osobowe oraz dane dzieci będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa.
8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych oraz danych dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Gdy uzna Pan/Pani, iż Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Szwai w Bystrzycy, jako administrator danych, przetwarza dane osobowe Pani/ Pan oraz dane dzieci w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz danych dzieci jest wymogiem ustawowym lub wyrazem
dobrowolnej zgody. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości realizowania zadań statutowych szkoły.
Dyrektor Szkoły
Maria Stępień

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników
niepedagogicznych szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych).
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych informujemy, że:
11. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Szwai
w Bystrzycy, Bystrzyca 137, 23-213 Zakrzówek.
12. Inspektorem Ochrony Danych jest Barbara Ciołek, kontakt przez adres e-mail: basiac17@o2.pl
13. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej umowy o pracę.
14. Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.)
– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.)
– Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260 ze zm.)
– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017r. poz. 2159 ze zm.);
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez
pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych
pracownika (Dz. U. z 2017r. poz. 894 ze zm.)
– akty wykonawcze do w/w ustaw;
– zgoda osoby, której dane będą przetwarzane.
15. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
16. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym należy udostępnić dane na podstawie przepisów
prawa.
17. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa.
18. Pracownicy szkoły posiadają prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
19. Gdy uzna Pani/Pan, iż Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Szwai w Bystrzycy, jako administrator danych, przetwarza dane osobowe Pani/ Pan w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
20. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub wyrazem dobrowolnej zgody. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania zadań w związku z realizacją zawartej umowy o pracę.
1.
Dyrektor Szkoły
Maria Stępień