Archiwum miesiąca: sierpień 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Publicznej Szkole Podstawowej i Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym odbędzie się 1 września 2020r. o godz.9.00 na placu szkolnym.
W razie deszczu w sali gimnastycznej:
o godz.9.00- dla przedszkolaków
o godz.9.30- dla uczniów, w tym dla oddziału przedszkolnego.
ZAPRASZAMY WYCHOWANKÓW, UCZNIÓW I RODZICÓW!
Zarząd Stowarzyszenia, Dyrektor, Nauczyciele.
Obraz może zawierać: tekst

Procedury bezpieczeństwa na okres pandemii Covid-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W OKRESIE PANDEMII COVID-19
na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bystrzycy

I. PODSTAWA PRAWNA
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.493 ze zm.)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020. 792)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020. 657)

II. CEL PROCEDURY
Przygotowanie pracowników, rodziców i innych osób współpracujących z placówką do realizacji zadań zawodowych w sposób odpowiadający wymogom sanitarnym obowiązującym w związku pandemią wirusa COVID-19.

III. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W WARUNKACH ZAGROŻENIA COVID-19 ZGODNE Z WYTYCZNYMI MINISTRA ZDROWIA, GIS ORAZ MEN
Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji w szkole obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa:

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole odpowiada Dyrektor.

2. Szkoła pracuje w godzinach od 07.00 – 16.00.

3. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie pracownicy szkoły oraz uczniowie. Wyjątek stanowią służby medyczne, ratunkowe lub pracownicy remontowi. Wszyscy mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

4. Na teren szkoły nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice i opiekunowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.

5. Po wejściu do budynku szkoły każdemu uczniowi mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły. Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała w granicach ok. 37,2-37,5°C stopni może mieć różne przyczyny, np. związane z problemami metabolicznymi, stresem, wysiłkiem fizycznym. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C. Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą.

6. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów chorobowych lub podwyższonej temperatury, pracownik nie przyjmuje dziecka i informuje o tym fakcie dyrektora. Dziecko wraz z opiekunem zostaje odesłane do domu. Jeżeli uczeń przyjdzie sam do szkoły i ma objawy chorobowe lub podwyższoną temperaturę, pracownik obsługi niezwłocznie zawiadamia dyrektora oraz odprowadza dziecko do izolatorium, gdzie przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.

7. Uczeń ma obowiązek posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na ławce szkolnej ucznia lub w tornistrze/plecaku. Uczniowie nie mogą się wymieniać przyborami szkolnymi lub podręcznikami. Aby zachować dystans, wprowadza się zasadę 1 uczeń = 1 ławka.

8. Do szkoły nie wolno przynosić żadnych zabawek lub niepotrzebnych do zajęć przedmiotów.

9. Każdy z uczniów ma przypisaną jedną i tą samą ławkę, chyba że lekcje muszą być prowadzone w pracowniach przedmiotowych.

10. Dzieci oraz pracownicy przebywający w szkole nie muszą zakrywać maseczkami ust i nosa.

11. Pracownicy mający kontakt z osobami postronnymi (rodzice/opiekunowie) obowiązkowo posiadają i stosują maseczki lub/i przyłbice, rękawiczki jednorazowe.

12. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły.

13. W trakcie pobytu na terenie placówki uczniowie przebywają cały czas w wyznaczonych salach.

14. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są jakiekolwiek przybory będące własnością szkoły należy po zajęciach je wyczyścić lub zdezynfekować.

15. Nauczyciele skrupulatnie przestrzegają czasu przerw międzylekcyjnych lekcyjnych, w miarę możliwości uczniowie wychodzą na zewnątrz budynku szkoły. W razie potrzeby prowadzą ćwiczenia śródlekcyjne.

16. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

17. Uczniów klas 4-7 obowiązują maseczki podczas przerw międzylekcyjnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przerwę spędzają na placu szkolnym.

IV. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

1. Dyrektor zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące, umieszczone w 4 punktach dezynfekcji. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.
2. Informuje o procedurach poprzez umieszczenie ich na stronie szkoły.
3. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (Izolatorium) wyposażone w środki ochronne jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu).
4. Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek wykorzystywanych do zajęć i przyborów sportowych.
5. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany).
6. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.
7. Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka.
8. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika.
9. Współpracuje ze służbami sanitarnymi.
10. Zapewnia taką organizację pracy, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, przypisze stałych opiekunów do grup.
11. Organizuje działalność Szkoły zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN.

V. KAŻDY PRACOWNIK PLACÓWKI ZOBOWIĄZANY JEST:

1. Obowiązki pracowników obsługi:
– Pracownicy mają obowiązek pracować w rękawiczkach (sprzątanie i dezynfekcja), dbać o higienę rąk – regularne mycie rąk zgodnie z instrukcją mycia rąk zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz stosować zasady nakładania i zdejmowania oraz utylizowania rękawiczek, maseczek.
– Dezynfekcji podlegają:
• Strefy komunikacyjne (klamki, poręcze, włączniki światła, podłogi),
• Sprzęt sportowy
• Toalety (podłogi, klamki, krany, sedesy, włączniki światła),
• Sale zajęć (podłogi, blaty, krzesła, włączniki światła),
• Szatnie (wszystkie powierzchnie dotykowe).
– Wykonując prace porządkowe, pracownik wywietrzy pomieszczenie, w których odbywa się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
– Pracownicy powinni zachowywać dystans między sobą – minimum 2 m.
– W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

2. Obowiązki nauczycieli:
– Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
– Wyjaśniają dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem,
– Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
– Dbają o to by dzieci regularnie myły ręce po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
– Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
– Prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach,
– Organizują wyjścia poszczególnych grup na tereny zielone placówki tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą. – Unikają organizowania większych skupisk dzieci.
– Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni wynoszący co najmniej 2 metry.
– Dbają o higienę rąk – często myją mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykają okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
– W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
– Informują dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
– Stosują środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ.
– Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
– Wychowawca bezwzględnie przestrzega dystansu między uczniami (1,5 m).
– Kontroluje dezynfekcję rąk u dzieci, które przebywają w świetlicy dłużej niż 1 godzinę lekcyjną, a w świetlicy jest max liczba uczniów.
– Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
– Ze zbiorów biblioteki szkolnej uczniowie korzystają ściśle według harmonogramu opracowanego przez nauczyciela biblioteki, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

3. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW
1. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie szkoły dostępnymi na stronie internetowej szkoły
2. Rodzic przyprowadza dziecko/ uczeń przychodzi sam na 10 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć.
3. Przestrzegają wytycznych i nie pozwalają dzieciom przynosić do szkoły zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów.
4. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry oraz do noszenia maseczki ochronnej.
6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od Dyrektora.
7. Rodzice zapewniają maseczki dla swoich dzieci, które obowiązują podczas wszystkich przerw międzylekcyjnych.

VI. ŻYWIENIE
1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki tj. drugie śniadanie, podwieczorek przygotowane w szkole oraz obiad z cateringu.
2. Pracownicy przygotowują i podają posiłki z zachowaniem wszystkich zasad sanitarno-epidemicznych: pracują w rękawiczkach, przyłbicach oraz zachowują dystans z uczniami oraz pilnują dystansu między uczniami.
3. Posiłki są wydawane rotacyjnie. Po każdym wydaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

VII. WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ
1. Placówka nie organizuje wyjść, wycieczek, spacerów poza teren szkolny.
2. Podczas ładnej pogody, dzieci mogą korzystać z terenów zielonych i boiska.
3. Sprzęt na placu zabaw jest każdorazowo dezynfekowany po korzystaniu z niego przez dzieci.

VIII. ZAJĘCIA SPORTOWE
1. Nauczyciel wychowania fizycznego jest odpowiedzialny za to, by uczniowie przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu umyli lub zdezynfekowali ręce.
2. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je po zajęciach dokładnie umyć lub zdezynfekować.
3. W trakcie zajęć nie wolno korzystać z przedmiotów lub sprzętu, którego nie będzie można umyć lub zdezynfekować.
4. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
5. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, tenis stołowy i ziemny, badmington, biegi przełajowe).
6. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni.
7. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

IX. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19
1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w środki ochronne zostaje odizolowuje w IZOLATORIUM – wyznaczonym pomieszczeniu.
2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
3. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
4. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Szkole rodzica/opiekuna dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Policję oraz Sąd Rodzinny.
5. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora, zawiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną , nr alarmowy 507 188 942, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 112 lub na 999.
6. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa, przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki,
8. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
9. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
10. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy: Powiatową Stację Epidemiologiczną oraz organ prowadzący i wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywała i poruszała się osoba podejrzewana o zakażenie.
11. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
12. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań.
13. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem Cov-Sars2 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

X. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
2. Wszyscy pracownicy oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

Dyrektor Maria Stępień

Numery telefonów:
1. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kraśniku 507 188 942
2. Pogotowie ratunkowe 999
3. Telefon alarmowy 112

Zgoda na pomiar temperatury dziecka – PDF